Dzisiaj jest piątek, 14 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Zostań Policjantem

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu prowadzi nabór do służby w Policji. 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,
- w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,
- w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

TERMINY I LIMTY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 lutego 2017 r. - 65 osób,
23 maja 2017 r. - 75 osób,
22 sierpnia 2017 r. - 100 osób,
12 grudnia 2017 r. - 210 osób.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
• który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• korzystający z pełni praw publicznych;
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
• ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w siedzibie Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Gen. I. Połbina 1, lub w siedzibie Komendy Powiatowej Poljci w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12G w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY:
• podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
•wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
•kserokopie dowodu osobistego oraz prawa jazdy w przypadku jego posiadania (oryginały dokumentów do wglądu),
•dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych - ich tłumaczenie;
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
• książeczka wojskowa (kserokopia wszystkich stron zapisanych), jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.
UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
- wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
- tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
- uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
- prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);
- w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;
- pod numerem telefonu 75 64 94 306 lub 314 - Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Zgorzelcu.
Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. Poz. 432 ze zmianami).

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY - dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

« powrót