Dzisiaj jest czwartek, 13 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Diana, Hipolit, Poncjan, Gertruda, Elwira, Radosław

Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików

O wyłożeniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

Działając zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu projektu dokumentu:

 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

 Z w/w projektami dokumentów jak i z pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików (pokój nr 108) - w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sulików oraz pod adresem www.sulikow.pl

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami), uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni tj. od dnia 7 lutego 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sulików.

 

Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

« powrót