Dzisiaj jest sobota, 31 lipca 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Ignacy, Lubomir, Helena, Roman

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach "Programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2017 roku".

Działając na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Sulików zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach "Programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2017 roku".

Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5 (decyduje data wpływu do Urzędu) lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików z dopiskiem "Zgłoszenie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert".

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:
1) reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, przy zachowaniu reguły określonej przepisami art. 15 ust. 2d i 2f ustawy,
2) przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.
Po przygotowaniu listy kandydatów na członków komisji konkursowych, właściwy merytorycznie pracownik Urzędu Gminy Sulików przedłoży ją do ostatecznej akceptacji Wójta.

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:
1. ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
2. zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

Potwierdzenie utworzenia składu komisji konkursowej odbędzie się poprzez przygotowanie stosownego zarządzenia, a także imienne zawiadomienie danej osoby - wybranej w skład komisji konkursowej.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 10 marca 2017 r.

« powrót