Dzisiaj jest czwartek, 9 lipca 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Lukrecja, Weronika, Zenon, Sylwia, Hieronim, Paloma

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Sulików
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulików
Tel. 75 77 87 288
email: ug@sulikow.pl

2. Przedmiot przetargu:

Samochód osobowy marki Opel Astra o następujących danych technicznych:
Rok produkcji: 2001r.
Data pierwszej rejestracji: 04.01.2002r.
Nr rejestracyjny: DZG L898
Nr karty pojazdu: seria KP/AAA 2026315
Nr identyfikacyjny (VIN): W0L0MFF192G004380
Kolor nadwozia: srebrny
Pojemność/moc silnika: 1389,00 cm3
Rodzaj paliwa: benzyna
Rodzaj skrzyni biegów: manualna 5-biegowa
Przebieg: 255 800 km
Badania techniczne ważne do: 10.01.2018r.
Dodatkowe wyposażenie: hak holowniczy, 4 opony letnie.
Pojazd garażowany, posiada ważny przegląd techniczny, sprawny, stan dobry.

3. Tryb przetargu

Pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy;
2. miejsce zamieszkania (siedziba);
3. numer telefonu;
4. numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu;
5. datę sporządzenia oferty;
6. oferowana cenę;
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu;
8. dowód wniesienia wadium.

4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 1.700,00 zł brutto(słownie: jeden tysiąc siedemset złotych )
Cenę ustalono na podstawie rozeznania cenowego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych).
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sulików w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu, Oddział w Sulikowie nr 47 8392 0004 0000 0101 2000 0090 (dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy w terminie do 7 dni po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Urząd Gminy Sulików
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulików
"Oferta na zakup samochodu marki Opel Astra"

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w Urzędzie Gminy Sulików w Biurze Obsługi Klienta.

Ostateczny termin składania oferta ustala się na 30.03.2017r. do godziny 14:00
Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.
Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
2. nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego lub są niekompletne, nieczytelne, budzą inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.
3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert dokona komisja przetargowa w dniu 31.03.2017r.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5 w Sulikowie.
Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Daniel Szymański tel. 501 054 380

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

10. Inne informacje:

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w pkt 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
2. Sprzedającemu przysługuje prawo wezwania do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
3. Data podpisania umowy kupna - sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna - sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży.

Poniżej znajdują się załączniki do pobrania:

« powrót