Dzisiaj jest piątek, 24 maja 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Joanna, Zuzanna, Maria, Milena, Zdenka

Absolutorium dla Wójta Gminy Sulików

We wtorek 23 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików odbyła się sesja Rady Gminy Sulików, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.

Przed głosowaniem Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński przedstawił prezentację multimedialną z wykonania budżetu za 2016 rok. W 2016 r. dochody budżetowe zrealizowane zostały w 100,67% tzn. na plan 24.209.356,44 zł osiągnięto wpływy w wysokości 24.372.470,12 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 22.515.851,24 zł, co w stosunku do planu wynosi 96,5%, w tym wydatki bieżące w kwocie 20.324.697,91 zł, co stanowi 96,45% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 2.191.153.33 zł, co stanowi 96,98% planu. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2016r. powstała nadwyżka w wysokości 1.856.618,88 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 877.500,00 zł.

 

W ubiegłym roku udało się zrealizować m. in.: przebudowę odcinka drogi w Biernej, przebudowę ul. Górskiej w Sulikowie oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego drogi na Podgórze i doświetlenie Studnisk Górnych, Wilki i Sulikowa. W ubiegłym roku wykonano szereg prac wewnątrz oraz przed budynkami oświatowymi, rozbudowano place zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonano prace poprawiające estetykę cmentarzy komunalnych - uporządkowano i wybudowano kolejne alejki. W 2016 r. skanalizowano także ul. Starozawidowską. Przeprowadzony został remont świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach, remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy oraz zamontowano ogniwa fotowoltaiczne na budynku świetlicy we Wrociszowie Górnym. W ubiegłym roku zrealizowano zadania w ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie 243.956,71 zł na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików, informacją o stanie mienia Gminy Sulików oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.

Po podjęciu uchwały Wójt złożył podziękowania pracownikom Urzędu Gminy Sulików, radnym, sołtysom, i kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy przyczynili się do właściwej realizacji budżetu. Szczególne słowa podziękowania Wójt skierował do Skarbnik Gminy Sulików Marii Maciaszek i Sekretarz Gminy Sulików Elżbiety Piotrowskiej.

« powrót