Dzisiaj jest czwartek, 13 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Diana, Hipolit, Poncjan, Gertruda, Elwira, Radosław

Zmiany w usuwaniu drzew i krzewów

Ustawa z dnia 11 maja 2017r. (Dz. U. 2017r. poz. 1074) wprowadza zmiany w ustawie o ochronie przyrody. 

Nowe zasady:

  • Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na wycinkę:

- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm  - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

65 cm  - w przypadku  kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

50 cm  - w przypadku pozostałych drzew

  • W przypadku, kiedy obwód pnia przekracza wyżej wymienione obwody, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany zgłosić planowaną wycinkę w gminie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 - imię i nazwisko wnioskodawcy

 - oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte

 - rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

W terminie 21 dni od dnia doręczenia pełnego zgłoszenia dokonane zostaną oględziny w celu ustalenia:

1) nazwy gatunku drzewa,  

2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni.

Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich elementów, nałożony zostanie obowiązek uzupełnienia danych w terminie 7 dni.

W terminie 14 dni po oględzinach, Wójt w drodze decyzji administracyjnej:

I. może wnieść sprzeciw w przypadku:

1) lokalizacji drzewa:

- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionymi innymi zapisami mpzp,

- na terenach objętych formami ochrony przyrody.

2) spełnienia przez drzewo kryteriów drzewa pomnikowego, o których mowa będzie w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

II. wnosi sprzeciw w przypadku:

3) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa, na które jest obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie.

4) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. 

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Wójt nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dokonania oględzin (tzw. milcząca zgoda).

W przypadku nieusuniecia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Nowelizacja zakłada również, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przez gminę, właściciel posesji, wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, zostanie nałożony na tego właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

  • Opłaty za wycinkę drzew i krzewów

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, różnicując je ze względu na:

a) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;

b) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku

W przypadku, gdy minister właściwy do spraw środowiska nie określi wysokości stawek opłat, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, czyli 500 zł za centymetr drzewa i 200 zł za m2 krzewu.

  • Decyzje na wycinkę drzew lub krzewów rosnących w pasach dróg publicznych z wyjątkiem topoli obcych gatunków, ponownie będą opiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia tj. od dnia 17 czerwca 2017r.

W pozostałym zakresie ustawa pozostaje bez zmian.

Wójt będzie sprawował kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska."

« powrót