Dzisiaj jest poniedziałek, 20 maja 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

Wysyp inwestycji drogowych w Gminie Sulików

Rok 2017 jest kolejnym, w którym Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński stawia na inwestycje drogowe. Radni Gminy Sulików podpisali się pod zaproponowanym przez Wójta projektem budżetu na rok obecny, jednogłośnie go przyjmując. 

Rada popiera również partycypację Gminy w finansowaniu inwestycji drogowych należących do innych zarządców dróg. Władze gminy podejmują działania na rzecz przebudowy wszystkich kategorii dróg znajdujących się na terenie Gminy Sulików, gdyż bez względu na zarządcę drogi, służą one lokalnej społeczności. Podejmowane są przy tym działania by korzystać z wszystkich możliwych źródeł pozyskania dofinansowania tych inwestycji.

W miesiącu czerwcu br. rozpoczęła się przebudowa drogi w Studniskach. Gmina Sulików dofinansuje to zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2380 D relacji Studniska Dolne - Studniska Górne na odcinku 1000 mb w km 1+015 - 2+015" w wysokości 25 % kosztów, tj. kwotą ok. 225 tysięcy zł. Wsparcie to umożliwi Powiatowi Zgorzeleckiemu, wyremontowanie jednego kilometra nawierzchni drogi, przebudowę przepustów i zjazdów na posesje. Prace mają być zakończone w miesiącu lipcu br.


Równolegle z realizacją przebudowy drogi w Studniskach prowadzone są prace na drodze z Radzimowa do Biernej. Inwestorem jest zarządca drogi - Powiat Zgorzelecki. Obecnie rozpoczęło się układanie pierwszej warstwy nowej nawierzchni asfaltowej.

W dniu 30 czerwca zakończyła się przebudowa ulicy Jasnej w Sulikowie. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź i intensywne opady deszczu z czerwca 2013 r.). W ramach zakresu robót wykonana została nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami i zjazdami w granicach istniejącego pasa drogowego. Na realizację tego zadania Gmina Sulików otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 128,5 tys. zł. z Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji a koszt całkowity to 160 tys.zł.

W bieżącym roku wykonana została także dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Sulikowie - ulicy Górnej. Droga ta została zakwalifikowana do dofinansowania ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź i intensywne opady deszczu z czerwca 2013 r.) a jej przebudowa nastąpi z chwilą uruchomienia przez budżet państwa stosownych środków na ten cel.

Z początkiem lipca br. rozpoczęły się z kolei prace związane z zadaniem pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną o nawierzchni asfaltowej do Ksawerowa". Przewiduje się, że mieszkańcy tej miejscowości będą mogli poruszać się po nowej nawierzchni 31 lipca 2017 r. Środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji to ponad 700 tysięcy zł, w tym 253 tysiące zł pochodzić będzie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na poprawę i rekultywację jakości gruntów rolnych.

W budżecie Gminy Sulików na rok 2017 zaplanowana została także realizacja przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi gminnej nr 109801D Wrociszów Dolny - Wilka. Droga jest w bardzo złym stanie technicznym, a koszt jej remontu przekracza możliwości finansowe budżetu gminy, stąd podjęta została próba uzyskania dofinansowania jej remontu również ze środków wojewódzkich. Inwestycja będzie jednak musiała zostać przesunięta na czas realizacji rozłożonego na dwa lata programu pn: "Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików". W 2017 r. wybudowana zostanie główna magistrala od Ksawerowa do Wrociszowa Dolnego oraz do Wilki wzdłuż drogi łączącej te dwie miejscowości. W 2018 r. w ramach tej inwestycji, do końca maja wybudowana zostanie sieć wodociągowa z Zawidowa do Wilki obejmująca również teren wsi. Dopiero po zakończeniu prac w maju następnego roku i wszystkich robót ziemnych pozwoli na położenie, w drugiej połowie roku, nowej nawierzchni asfaltowej na drodze pomiędzy Wrociszowem Dolnym i Wilką.

Z kolei we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego nastąpiło uporządkowanie obrębu skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Sulików. Gmina Sulików udzieliła pomocy rzeczowej w postaci sfinansowania nakładów na wykonanie i nadzór robót budowlanych dla zadania pn.: "Uporządkowanie obrębu skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Sulików" w kwocie 12 tysięcy zł. Samorząd Województwa nie był w stanie zrealizować zadania z własnych środków. Wykonane prace w znacznym stopniu poprawiły estetykę terenu a także bezpieczeństwo użytkowników tych dróg.

Na początku lipca br. Wójt podpisał natomiast umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Sportowej w Sulikowie. Jest to droga gminna łącząca drogę wojewódzką z wybudowaną wcześniej "obwodnicą" prowadzącą do Kopalni Bazaltu w Sulikowie. Kolejna dokumentacja techniczna, która zostanie opracowana jeszcze w tym roku dotyczy przebudowy ulicy Kwiatowej wraz z łącznikiem do ulicy Lubańskiej i Szafirowej w Sulikowie.

Nową nawierzchnię może mieć także wkrótce ulica Starozawidowska - w Starym Zawidowie. Przypomnijmy, że w 2016 roku w ramach działań dotyczących porządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sulików, została wybudowana kanalizacja ściekowa przy tej ulicy. W roku obecnym wykonano prace związane z odbudową sieci wodociągowej. W 2018 roku ulica ta otrzyma nową asfaltową nawierzchnię, gdyż jeszcze w 2017 roku opracowany zostanie projekt techniczny.
Na rok obecny zaplanowano również nową nawierzchnię na drodze w kierunku Lubania od Sulikowa do Małej Wsi Górnej.

 

« powrót