Dzisiaj jest poniedziałek, 20 maja 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

Fundusz Sołecki 2017/2018

FUNDUSZ SOŁECKI - SZANSA NA AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU WSI 

W budżecie Gminy Sulików na 2018 rok środki stanowiące fundusz sołecki wyniosą 318 446,82 zł. W dyspozycji poszczególnych sołectw znajdą się następujące środki...

Lp.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1.

Bierna

20 775,93

2.

Wilka

13 811,49

3.

Mała Wieś Dolna

14 163,63

4.

Mała Wieś Górna

13 733,24

5.

Miedziana

19 797,78

6.

Mikułowa

17 841,47

7.

Radzimów Dolny

21 401,94

8.

Radzimów Górny

25 040,66

9.

Skrzydlice

13 811,49

10.

Stary Zawidów

23 866,88

11.

Studniska Dolne

35 722,07

12.

Studniska Górne

22 262,72

13.

Sulików

39 126,04

14.

Wilka Bory

8 685,98

15.

Wrociszów Dolny

14 437,51

16.

Wrociszów Górny

13 968,00

 

Łącznie:

318 446,82

Fundusz sołecki funkcjonuje w Gminie Sulików od 2010 roku. Dzięki tym środkom i inicjatywnie mieszkańców, sołectwa mają szansę na ciągły rozwój i poprawę wizerunku wsi na terenie Gminy Sulików. Do tej pory powstało wiele placów zabaw i miejsc integracji mieszkańców, które co roku są rozbudowywane. Środki z funduszu sołeckiego pozwalają na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw. Pomysłów na wykorzystanie środków jest wiele: poprzez oznaczenia sołectw, poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego, jak również na różnego rodzaju festyny integracyjne dla dzieci i dorosłych.

Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie Wójtowi Gminy Sulików, w terminie do 30 września 2017 roku, wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące kryteria:

-wskazujący konkretne przedsięwzięcia, których koszt mieści się w ramach funduszu sołeckiego, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

-wskazane we wniosku przedsięwzięcia powinny służyć poprawie życia mieszkańców i być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Sulików,

-wniosek powinien zawierać rzetelne oszacowania kosztów przedsięwzięć, przy czym te koszty nie mogą być wyższe niż ustalona kwota funduszu na 2018 rok.

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Działając w porozumieniu z sołtysem i radą sołecką każdy mieszkaniec ma możliwość zabrania głosu i wskazania potrzeb jakie aktualnie ma jego sołectwo.

Fundusz sołecki to idealna okazja do aktywnego włączenia się do życia sołectwa, podjęcia wspólnej inicjatywy na rzecz rozwoju swoich wsi.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się wszystkich mieszkańców Gminy Sulików i przedstawianie pomysłów na wydatkowanie środków sołtysowi. Zapraszamy do udziału w zebraniach wiejskich, na których dokonany zostanie podział środków z funduszu sołeckiego.

O terminie zebrań mieszkańcy będą informowani poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych.

Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Sulików przedstawia się następująco: 

Lp.

Sołectwo

Data i godzina

Miejsce

1.

Radzimów Górny

19 września 2017 r. godz. 1700/1715

Świetlica Wiejska 
w Radzimowie Górnym

2.

Radzimów Dolny

19 września 2017 r. godz. 1815/1830

Świetlica Wiejska 
w Radzimowie Górnym

3.

Studniska Dolne

20 września 2017 r. godz. 1700/1715

Świetlica Wiejska w Studniskach Dolnych

4.

Studniska Górne

20 września 2017 r. godz. 1800/1815

Świetlica Wiejska w Studniskach Górnych

5.

Miedziana

21 września 2017 r. godz. 1700/1715

Świetlica Wiejska w Miedzianej

6.

Bierna

21 września 2017 r. godz. 1800/1815

Szkoła Podstawowa w Biernej

7.

Wrociszów Dolny

22 września 2017 r. godz. 1700/1715

Świetlica Wiejska we Wrociszowie Dolnym

8.

Stary Zawidów

22 września 2017 r. godz. 1800/1815

Świetlica Wiejska w Starym Zawidowie

9.

Mała Wieś Dolna

23 września 2017 r. godz. 1700/1715

Altana w Małej Wsi Dolnej

10.

Skrzydlice

25 września 2017 r. godz. 1700/1715

Świetlica Wiejska w Skrzydlicach

11.

Wrociszów Górny

25 września 2017 r. godz. 1800/1815

Świetlica Wiejska we Wrociszowie Górnym

12.

Wilka

26 września 2017 r. godz. 1700/1715

Altana w Ksawerowie

13.

Wilka Bory

26 września 2017 r. godz. 1800/1815

Mieszkanie Sołtysa

14.

Mała Wieś Górna

27 września 2017 r. godz. 1700/1715

Centrum Rękodzielnictwa 

15.

Mikułowa

27  września 2017 r. godz. 1800/1815

Świetlica Wiejska w Mikułowej

16.

Sulików

28 września 2017 r. godz. 1700/1715

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

« powrót