Dzisiaj jest czwartek, 13 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Diana, Hipolit, Poncjan, Gertruda, Elwira, Radosław

Złóż wstępną deklarację i wymień piec

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego. W związku z tym Wójt Gminy Sulików zamierza podjąć działania do przystąpienia Gminy Sulików do naboru wniosków w ramach programu umożliwiającego mieszkańcom wymianę starych pieców na nowe, przyjazne środowisku.

W celu zgłoszenia udziału gminy w programie, niezbędne jest wypełnienie wstępnych deklaracji przez bezpośrednio zainteresowanych.

Z PROGRAMU MOGĄ SKORZYSTAĆ:

OSOBY FIZYCZNE, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach programu.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.  W odniesieniu do osób fizycznych - mogą to być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych. W przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: wnioskodawcy.

DOFINANSOWANIE udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w przypadku kotłowni wspólnej), tzn. właściciel kilku nieruchomości w przypadku chęci objęcia ich przedmiotowym programem, składa wniosek dla każdej nieruchomości oddzielnie (obowiązuje zasada: jedna nieruchomość - jedno zgłoszenie).

ZAKRES WSPARCIA:

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła, tj.:

- kotły gazowe,

- kotły na olej lekki opałowy,

- piece zasilane prądem elektrycznym,

- kotły na paliwa stałe (muszą posiadać co najmniej 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012),

- kotły na biomasę (muszą posiadać co  najmniej 5 klasę normy PN-EN 303-5:2012) oraz być zasilane biomasą o wilgotności poniżej 20%,

- OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe, elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOSZTÓW 

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2017 roku, a kończy wraz z końcem realizacji programu tj. w dniu 30 września 2018 r., - termin zakończenia został określony przez Gminę w celu prawidłowej realizacji zadania. Co to oznacza w praktyce? Każda faktura, rachunek potwierdzający poniesione koszty musi mieścić się w w/w terminie. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

JAKIE KOSZTY MOŻNA POKRYĆ W RAMACH DOFINANSOWANIA ? - KOSZTY KWALIFIKOWANE

- koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,

- koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku   likwidacji   wszystkich   źródeł   w nieruchomości objętej zgłoszeniem),

- koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,

- koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i  elektryczną,

- koszt przyłączy gazowych i energetycznych,

- koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni, wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,

- koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),

- koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),

- zbiornik na ciepłą wodę użytkową,

- koszt  zakupu i montażu wkładów kominowych,

- koszt wykonanych opinii kominiarskich,

- koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła.

DOFINANSOWANIE NIE UWZGLĘDNIA PONIESIONYCH KOSZTÓW M.IN. TAKICH JAK:

- koszt  nadzoru  nad  realizacją,

- koszt zmiany konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,

- koszt  robót  wykonanych siłami własnymi.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

- wszystkie urządzenia ujęte w kosztach do dofinansowania muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać certyfikaty zgodności CE,

- program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie,

- inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia,

- instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach przedmiotowego programu tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19)  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) tj. mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW,

- w przypadku wymiany źródła ciepła, warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

- wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,

- pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,

- pieców objętych ochroną konserwatorską.

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

KWOTA DOTACJI WYNOSIĆ BĘDZIE 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH TJ. KOSZTÓW KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ POKRYTE Z DOFINANSOWANIA (patrz wyjaśnienie wyżej)

Przykład dotyczący dofinansowania dla domu jednorodzinnego (górny limit 20.000 zł):

1. Właściciel nieruchomości opłaca fakturę za wymianę pieca na kwotę 10.000 zł.

2. Zwraca się o dofinansowanie kosztów wymiany pieca do Gminy.

3. Gmina zwraca się o udzielenie dofinansowania (pożyczka) do WFOŚiGW w wysokości 5.000 zł i środki te przekazuje właścicielowi nieruchomości. Właściciel nieruchomości instalując piec za kwotę 10.000 zł, poniesie we własnym zakresie koszt 5.000 zł. Reszta kwoty zostanie pokryta przez  Gminę i WFOŚiGW.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych, chcących zmienić system ogrzewania i uczestniczyć w przedmiotowym programie do złożenia WSTĘPNEJ DEKLARACJI. Wypełnienie w/w deklaracji pozwoli Gminie Sulików przystąpić do programu, który jest finansowany na zasadzie pożyczki udzielanej dla gminy przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

DEKLARACJĘ należy złożyć w terminie do dnia 30 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Sulików, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików. Wzór deklaracji można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu oraz w wersji elektronicznej na stronie www.sulikow.pl.

DEKLARACJE złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku składanym przez Gminę. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 75 77 87 288.

  • Ulotka informacyjna str. 1
  • Ulotka informacyjna str. 2
« powrót