Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Arnold, Józef, Konrad, Henryk, Marceli, Mirosław

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sulików

Dnia 28 marca 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików odbędzie się sesja Rady Gminy Sulików.

Planowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
5.1 w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
5.2 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat,
5.3 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji  inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna w Gminie Sulików,
5.4 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2018 roku,
5.5 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
5.6 w sprawie podziału Gminy Sulików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
5.7 w sprawie podziału Gminy Sulików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
5.8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
5.9 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2018 rok.
6. Pytania i wnioski radnych.
7. Pytania i wnioski sołtysów.
8. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
9. Sprawy różne i informacje.         

                                                                          PRZEWODNICZĄCY
                                                                            RADY GMINY SULIKÓW 
                                                                           /-/ JAN SOLECKI

« powrót