Dzisiaj jest środa, 12 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Lech, Euzebia, Innocenty, Hilary, Hilaria, Julian

Absolutorium dla Wójta Gminy Sulików

Radni Gminy Sulików w środę 30 maja br. podjęli jedną z najważniejszych uchwał - w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sulików Roberta Starzyńskiego. 

Przed głosowaniem radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2011 rok oraz obejrzeli trzy prezentacje multimedialne nt. działań podjętych w 2011 i 2012 roku, wykonania budżetu oraz stanu mienia komunalnego gminy.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym się. Po głosowaniu Wójt Gminy Sulików podziękował radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy Sulików i kierownikom jednostek organizacyjnych, bez pomocy których nie byłaby możliwa pozytywna realizacja budżetu. Szczególne słowa podziękowania Wójt Gminy skierował do Pani Skarbnik Maria Maciaszek, która w uznaniu otrzymała bukiet kwiatów.

Wszystkie zadania i inwestycje zostały wykonane zgodnie z planem finansowym.

Dochody gminy zaplanowane na początku roku na kwotę 19.387.832,00 zł zrealizowano w wysokości 19.512.674,51 zł. Wydatki planowane na 2.257.804,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.705.951,85 zł.

Największy udział w dochodach własnych gminy stanowiły w 2011 roku podatki i opłaty, które na koniec roku sięgnęły kwoty ponad 6 mln zł, co stanowi 100,30% wykonania zaplanowanych wpływów. Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ubiegłym roku szczególnie ważne dla gminy były zadania związane z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi z 2010 roku. Ze środków pochodzących z pomocy przyznanej z rezerwy celowej budżetu udało się odbudować sześć mostów na terenie gminy w miejscowościach: Radzimów Dolny i Górny, Bierna, Sulików-ul. Górna oraz pięć odcinków dróg w miejscowościach: Radzimów Górny, Bierna, Stary Zawidów, Sulików-ul Św. Teresy i Wiejska. W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej udało się zakupić samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Miedzianej oraz niezbędny sprzęt wyposażenia dla OSP Bierna i Miedziana. Zaplanowane na I półrocze 2012 roku zakończenie inwestycji związanej z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie kosztowało gminę w ubiegłym roku 1 106 392,15 zł. Wszystkie inwestycje zamknęły się ogólną kwotą ponad 4,5 mln zł. Wójt w swoim przemówieniu podkreślił, że potrzeby w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury technicznej, wykonywania remontów i modernizacji na terenie gminy są niewspółmiernie większe od możliwości finansowych. Niemniej jednak staramy się sukcesywnie dążyć do zaspakajania potrzeb wszystkich mieszkańców.

W dalszych punktach obrad radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat,
-w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików,
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Sulików,
- w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Studniska Górne oraz Studniska Dolne w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego Studniska,
- w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików),
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parku wiatrowego Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).

« powrót