Dzisiaj jest sobota, 15 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Maria, Napoleon, Stella

Wójt Gminy Sulików już z absolutorium

W dniu 30 maja br. podczas sesji Rady Gminy Sulików radni udzielili Wójtowi Gminy Sulików Robertowi Starzyńskiemu absolutorium za 2017 rok.

Dochody budżetowe gminy za 2017 rok zostały zrealizowane w wysokości 25 240 715,22 zł, co w stosunku do zaplanowanej wielkości wynosi 94,18 %. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 25 648 107,53 zł, co w stosunku do planu wynosi 93,66%.

Tradycyjnie przed głosowaniem nad absolutorium, Wójt przedstawił prezentację multimedialną z wykonania budżetu za poprzedni rok, informując o najważniejszych zrealizowanych zadaniach w 2017 roku, takich jak:

- przebudowa ul. Górnej i Dębowej w Sulikowie,
- przebudowa ul. Jasnej w Sulikowie,
- budowa drogi do Ksawerowa,
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Studniskach Dolnych,
- budowa wodociągu Wrociszów Dolny - Wilka,
- odbudowa sieci wodociągowej na ul. Starozawidowskiej w Starym Zawidowie,
- budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Sulikowie,
- budowa nowych latarni wzdłuż drogi do cmentarza w Radzimowie,
- budowa i doposażenie placu zabaw w Małej Wsi Dolnej,
- budowa siłowni zewnętrznych w Biernej i Wilce,
- kontynuacja remontu świetlicy w Skrzydlicach.

Wójt przedstawił także informację o wydatkowanych środkach finansowych na oświatę, w tym na utworzenie kolejnego oddziału przedszkolnego w Sulikowie, doposażenie oddziału przedszkolnego w Biernej a także wygospodarowanie nowej sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Biernej.

W roku 2017 zrealizowanych zostało także szereg zadań w ramach funduszu sołeckiego, w tym m.in. zagospodarowanie centrum wsi we Wrociszowie Dolnym, budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym, modernizacja i wyposażenie remizy OSP w Studniskach Dolnych.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików, informacją o stanie mienia Gminy Sulików oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików. W dalszej kolejności Wójt złożył podziękowania pracownikom Urzędu Gminy Sulików, radnym, sołtysom, i kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy przyczynili się do właściwej realizacji budżetu. Szczególne słowa podziękowania Wójt skierował do Skarbnik Gminy Sulików Marii Maciaszek i Zastępcy Wójta Elżbiety Piotrowskiej.

« powrót