Dzisiaj jest piątek, 7 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Ogłoszenie o naborze LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działnia - Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna.

Nr ogłoszenia o naborze: 4/2018

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: 

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

2.Termin składania wniosków: od 11.09.2018 r. do dnia 25.09.2018 r. w godzinach 8:00 - 16:00,

3.Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski

  • Wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich, aktualnie obowiązujących formularzach: w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej na nośniku. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Oba egzemplarze pozostawiane są w LGD.
  • Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD), Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.
  • Wnioski powinny być złożony w dwóch skoroszytach, a wersja elektroniczna w papierowej kopercie.

Ważne:

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii:

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD,

- lub podmiot, który wydał dokument,

- lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Notariusza,

4. Forma wsparcia: Kwota do 300 000 zł. brutto - refundacja w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych Beneficjentami będą organizacje pozarządowe, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63% (Wkład własny wnioskodawcy stanowiący publiczne środki krajowe 36,37%)

5. Zakres tematyczny operacji:

 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim”,

Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzająca aktywność społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego”,

Przedsięwzięcie 2.1.3. „Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej” 

6. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

a) Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

c) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

d) Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

7. Planowany wskaźnik do osiągnięcia:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 15 szt

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 1 szt 

8. Wymagane dokumenty:

a) formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,

b) formularz opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. 

9. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 888 643,31 zł

10.Doradztwo: Punkty za doradztwouzyskują Beneficjenci, którzy skorzystają z doradztwa do danego naboru w terminie od publikacji ogłoszenia do dnia 18.09.2018 r.

11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD. 

- Innowacyjność może polegać na:

  • wdrożeniu nowatorskiego (nieistniejącego dotąd na rynku) pomysłu,
  • wprowadzeniu rozwiązania z zastosowaniem technologicznie nowych lub istotnie ulepszonych metod renowacji, w tym również metod proekologicznych, z zakresu technologii czy budownictwa (wynika z opisu projektu inwestycji) (0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt - waga oceny 3)

- Operacje przyczyniające się do wykorzystania niżej wymienionych obszarów otrzymują po 3 pkt. za każdy:

  • walory przyrodniczo-krajobrazowe,
  • dziedzictwo historyczno-kulturowe,
  • aktywność społeczna i gospodarność (0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt - waga oceny 2)

- Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców (0 lub 3 lub 6 pkt - waga oceny 2)

- Beneficjent operacji (0 lub 3 pkt - waga oceny 1)

- Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu (0 lub 3 pkt - waga oceny 1) 

- Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania (0 lub 3 pkt - waga oceny 2)

- Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu (0 lub 3 pkt - waga oceny 1)

- Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców (0 lub 3 pkt - waga oceny 2)

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 39 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedziale <0,00 - 5,57>, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,36

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych operacji decyduje data i godzina złożonego wniosku. 

12.  Informację o miejscu zamieszczenia dokumentów

a) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (LSR) dostępne są na jej stronie
internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Regulaminy/Statut/Procedury oraz  Ogłoszenia

b) Formularze wniosku o udzielenie wsparcia i wniosku o płatność oraz instrukcje wypełniania wniosków, oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.plwww.umwd.ploraz na www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Wnioski do pobrania oraz  Ogłoszenia

c) Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 w biurze LGD mieszczącym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

obowiązujące formularze wniosków:

wnioski 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Progamu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pliki do pobrania

  1.  Kryteria oceny
  2.  Procedura naboru i oceny
« powrót