Dzisiaj jest sobota, 15 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Maria, Napoleon, Stella

Sesja Rady Gminy Sulików

Dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suliów odbędzie się III sesja Rady Gminy Sulików.

OGŁOSZENIE

DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU O GODZ. 1300 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY SULIKÓW

ODBĘDZIE SIĘ III SESJA RADY GMINY SULIKÓW

Planowany porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2019:
6.1 przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
6.2 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
6.3 odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
6.4 przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji,
6.5 przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej,
6.6 dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,
6.7głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,
6.8 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając przyjęte autopoprawki i poprawki.
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na rok 2019,
7.2 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2019,
7.3 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na rok 2019,
7.4  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Sulików do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA,
7.5 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
7.6 w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2019 r.,
7.7 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
7.8 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików,
7.9 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulików i zagospodarowania tych odpadów,
7.10 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemniki,
7.11 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
7.12 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów   żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w powyższym zakresie,
7.13 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
7.14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
7.15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2018 rok.
8. Pytania i wnioski radnych.
9. Pytania i wnioski sołtysów.
10. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
11. Sprawy różne i informacje.

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Sulików

                                                                                                                       /-/ Bogusław Świątek

« powrót