Dzisiaj jest poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Cyprian, Dominik, Emilian, Iza, Rajmund, Seweryn

Informacja dla użytkowników wieczystych Gminy Sulików

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany w użytkowaniu wieczystym, zapraszamy do zapoznania się z informacją.

Z dniem 1 stycznia 2019 r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716), prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Najważniejsze informacje dla użytkowników wieczystych:

  1. Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste przekształca się w opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się do 31 marca danego roku przez okres 20 lat. Opłatę za 2019 r. wnosi się do 29.02.2020 r.
  2. Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie, które będzie wydane przez Urząd Gminy Sulików. Urząd ma 12 m-cy na wydanie zaświadczenia. Za wydanie w/w zaświadczenia nie jest pobierana opłata.
  3. W przypadku gdy właściciel czyli dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zanim otrzyma je z Urzędu, wówczas za wydanie zaświadczenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł a Urząd zobowiązany jest wydać je w terminie 4 miesięcy.
  4. Zaświadczenia będą wydawane na właścicieli, którzy figurują w księdze wieczystej nawet jeżeli stan prawny nieruchomości nie jest uregulowany.
  5. Zaświadczenie zawierać będzie informację potwierdzającą fakt przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości oraz informację o obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych. Gmina zabezpieczy roszczenie z tyt. niezapłaconych opłat w dziale III właściwej księgi wieczystej.
  6. Właściciel gruntu może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej  (stanowiącej iloczyn opłaty przekształceniowej i pozostałego okresu jej spłaty) a Urząd w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia ustala wysokość jednorazowej opłaty.
  7. Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Urząd, w terminie 30 dni od dnia ich wniesienia, wyda zaświadczenie, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu  roszczenia o opłatę.
  8. Właścicielom, którzy zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w roku 2019 a nastąpi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę. W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dot. wykreślenia tego obciążenia z księgi wieczystej.

W przypadku pytań, informacji udziela: Urząd Gminy Sulików, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 757787288, pokój 108.

« powrót