Zamknij
przetarg2
Dzisiaj jest środa, 27 maja 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Augustyn, Julian, Jan, Juliusz, Magdalena, Amanda

Program "Czyste powietrze"

Program priorytetowy „Czyste powietrze” jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy Ministerstwa Środowiska i partnerów.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu składane są do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej: www.wfosigw.wroclaw.pl

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomagają chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększają domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

1) wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania określone w programie,

2) docieplenie przegród budynku,

3) zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

4) montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

5) instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

6) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Warunki dofinansowania:

1) Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane - od 01.01.2018 roku do 30.06.2029 roku

2) Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji - 53 tys. zł

3) Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - 7 tys. zł

4) Oprocentowanie zmienne pożyczki - nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie

5) Planowany okres spłaty pożyczki - do 15 lat

6) Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie - nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

7) Udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, nie może przekroczyć 30% całkowitej ogrzewanej powierzchni budynku (pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia)

8) Okres realizacji przedsięwzięcia - do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 roku

9) Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Natomiast od dnia 01.07.2019 roku dofinansowaniu będą podlegać przedsięwzięcia rozpoczęte po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

10) Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakładce „Wymagana dokumentacja”.  Podstawowe informacje:

1) Wniosek może składać właściciel, współwłaściciel lub osoba posiadająca upoważnienie notarialne albo postanowienie sądowe w tym zakresie właściciela budynku/lokalu mieszkalnego z wydzieloną księgą wieczystą.

2) Wnioski należy składać do wfośigw właściwego dla miejsca położenia nieruchomości objętej dofinansowaniem. Wniosek o dofinansowanie złożony do niewłaściwego wfośigw zostanie zwrócony wnioskodawcy bez rozpatrzenia wraz z informacją o właściwym terytorialnie wfośigw.

3)  Formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

a) w dedykowanej aplikacji internetowej tj. Portalu Beneficjenta, po utworzeniu konta i zalogowaniu,

b) w siedzibie wfośigw ul. Jastrzębia 24 lub w Punkcie Obsługi Klienta na ul. Sztabowej 32 w wersji papierowej.

4) Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez aplikację internetową tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie właściwego wfośigw:

a) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu, lub

b) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portalu Beneficjenta na stronie właściwego wfośigw. Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Pobrany wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana jest wersja papierowa), lub poprzez ePUAP po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wysyłka wniosku wyłącznie elektronicznie - wymagana wyłącznie wersja elektroniczna). W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

5) W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta wfośigw wersję elektroniczną wniosku, drukuje i dostarcza jego podpisaną wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami do biura lub oddziału właściwego wfośigw. Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w bazie wiedzy portalu.

 

 

« powrót