Zamknij
przetarg2
Dzisiaj jest środa, 27 maja 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Augustyn, Julian, Jan, Juliusz, Magdalena, Amanda

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Zgorzelcu.

Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 60 i 125) - Rada  Gminy Sulików ogłasza nabór na ławników do sądów powszechnych.

Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ustaliło następującą liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Sulików:

-do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu łącznie 1 ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej ustawą, kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Natomiast zgodnie z art. 159 ustawy, ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane
  ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa,
 10. nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego zostanie udostępniony w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików  (pokój nr 103)  oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sulików http://bip.sulikow.pl/.

Mając powyższe na uwadze proszę o zgłoszenie kandydatów na ławników w oparciu o powyższe zasady, w ustawowym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia można składać osobiście w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Sulików w biurze Rady Gminy (pokój Nr 102) lub listownie na adres Rada Gminy Sulików ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików z dopiskiem „zgłoszenie kandydata na ławnika”.

                                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady
   /-/ Bogusław Świątek

Więcej informacji i załączniki do pobrania pod:

http://bip.sulikow.pl/?id=8683

« powrót