Dzisiaj jest piątek, 14 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

"Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych"

Gmina Zawidów we współpracy ze Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej zrealizowała projekt pod nazwą „Rowerem po granicy - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”.

Zadanie, którego koszt realizacji oszacowano na kwotę 23.480,70 euro, uzyskało dofinansowanie w wysokości 85 procent z programu Interreg Polska - Saksonia 2014 -2022, czyli 19.958,59 euro. Partnerem Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckie jest Starostwo Powiatowe Görlitz.

Cel projektu:
Celem projektu jest wypracowanie wspólnych standardów i strategii polityki rowerowej na pograniczu polsko - saksońskim poprzez stworzenie spójnej trasy ER3b.

Istota projektu:
Istotą projektu jest kontynuacja partnerstwa po jego zakończeniu. Opracowana koncepcja będzie stanowiła podstawę do realizacji konkretnych działań inwestycyjnych po stronie polskiej przez różnych zarządców, w tym także członków ZGZZ, którzy realizując poszczególne odcinki będą musieli kontynuować partnerstwo aby połączyć ER3a z ER3b. Powyższe partnerstwo będzie naturalną konsekwencją opracowanej koncepcji i nie będzie zależne od źródeł finansowania. Przy realizacji projektów inwestycyjnych skupiających się na turystyce rowerowej, obie strony zadeklarowały współpracę. Strona niemiecka w swoich działaniach dotyczących turystyki rowerowej uwzględni nowe uwarunkowania wynikające z realizacji niniejszego projektu. W przyszłości przewiduje się ponadto kontynuację partnerstwa pomiędzy ZGZZ a Powiatem Goerlitz również w innych dziedzinach współpracy transgranicznej. Koncepcja przebiegu trasy rowerowej ER3b zawiera wyznaczenie jej szczegółowego przebiegu i połączenia trasy z innymi szlakami turystycznymi po polskiej i niemieckiej stronie. Koncepcja uwzględnia także istniejące ścieżki rowerowe wybudowane do tej pory po obu stronach granicy. Opracowanie to służyć będzie do przygotowywania dokumentów planistycznych i projektów budowlanych.

Zakres koncepcji:
- szczegółowy przebieg trasy i łączników;
- wykaz inwestycji niezbędnych do realizacji trasy z podziałem na rożnych Inwestorów;
- wykaz struktury własności działek; opis wymagań technicznych dla tras rowerowych;
- opis specyficznych uwarunkowań dla przebiegu i parametrów trasy wynikających m.in.
z zapisów dokumentów planistycznych.

Innowacyjność i wartość dodana
Na obszarze wsparcia po polskiej stronie do chwili obecnej nie powstał ani jeden kompleksowy dokument w tej materii. Różne instytucje na szczeblu gminnym, powiatowym i innych zarządców tworzyło własne, niezależne strategie. To właśnie podejście kompleksowe w niniejszym projekcie jest innowacyjne. Wartością dodaną projektu jest wykorzystanie koncepcji przebiegu tras rowerowych - późniejsza realizacjaw postaci działań inwestycyjnych przez poszczególnych zarządców dróg. Doprowadzi to w konsekwencji do stworzenia jednej spójnej całości w postaci trasy ER3b. Stworzy ona warunki do budowy lokalnych produktów turystycznych i rozbudowy bazy turystycznej regionów m.in. dla pobudzenia popytu na usługi turystyczno-rekreacyjne.

Zrównoważony rozwój
Projekt „Rowerem po granicy - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych” uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju. Wszystkie realizowane działania projektowe nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko i zastosowane będą rozwiązania przyjazne środowisku. Partnerzy projektowi ograniczą liczbę spotkań, tak aby zmniejszyć ilość podróży samochodem. W przypadku konieczności użycia środków transportu ograniczone zostaną podróże kilkoma samochodami na rzecz wspólnych wyjazdów. Większość ustaleń pomiędzy partnerami będzie prowadzona telefonicznie oraz poprzez e-mail.

« powrót