Zamknij
przetarg2
Dzisiaj jest sobota, 30 maja 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Ferdynand, Karol, Feliks, Jan, Gryzelda

II nieograniczony przetarg

Wójt  Gminy  Sulików ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, użytkowego Nr 1U (po byłej bibliotece), położonego w Biernej Nr 64, wraz ze sprzedażą przynależnego gruntu.

Przetargiem objęto: lokal niemieszkalny, użytkowy Nr 1U  (była biblioteka), położony w budynku mieszkalno-użytkowym, o powierzchni użytkowej lokalu 51,40 m2.

Z lokalem związany  jest udział w częściach wspólnych budynku oraz udział w częściach wspólnych gruntu, nie służący poszczególnym właścicielom w wysokości 8/100 (8,00%), tj. w działce Nr 212/2 o powierzchni 0,1803 ha, obręb 0001- Bierna, AM-1, Nr KW JG1Z/00025731/5.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Bierna, przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 1MR, Z,z zapisem: A. Zespół istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego, projektowana zieleń urządzona i boisko. B. Ÿ Istniejące zainwestowanie - do zachowania. ŸLokalizacja nowej zabudowy - na działkach plombowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:        28.000,00

cena lokalu (po byłej bibliotece)                   25.200,00 zł

cena przynależnego gruntu                            2.800,00 zł

Wadium wynosi:                                             4.000,00 zł

Minimalne postąpienie, nie mniej niż:                280,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa Nr 5, pokój Nr 303.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 28 lutego 2020 r., z ceną wywoławczą 30.000,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej o jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Forma sprzedaży: lokal użytkowy wraz z przynależnym udziałem w budynku i gruncie na własność.

Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość: jednorazowa wpłata za lokal użytkowy oraz przynależny grunt w pieniądzu, przelewem na konto sprzedającego. Nieruchomość zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wymaganej wysokości, w pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Gminy Sulików: w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu, Oddział w Sulikowie nr: 47 8392 0004 0000 0101 2000 0090 do dnia 25 maja 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

W przypadku, gdy oferent jest osobą pozostającą w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez obydwoje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu:

1. oryginał dowodu wpłaty wadium,
2. osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość,
3. reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
4. pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,
5. cudzoziemcy powinni przedłożyć zgodę na nabycie nieruchomości stosownie do przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium wpłacone w gotówce:

- przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,

- pozostałym uczestnikom, zostanie zwrócone nie później jak w ciągu 3 dni, od dnia przetargu,

- w przypadku odwołania przetargu wszystkim osobom zostanie zwrócone nie później jak w ciągu 3 dni, od ustalonego przetargu,

- uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy :

-   osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży tj. nie stawienie się kandydata na nabywcę w miejscu i terminie wyznaczonym, w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości do sprzedaży, winna być wpłacona gotówką najpóźniej na dwa dni przed uzgodnionym terminem zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Koszty sporządzania aktu notarialnego i jego wypisów oraz opłaty sądowej, ponosi nabywca w Kancelarii Notarialnej.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 Zastrzega się prawo do :

- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, do momentu jego rozstrzygnięcia,

- powtórzenia czynności przetargowych lub unieważnienie przetargu w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego okazania granic nabywanych nieruchomości koszty ponosi przyszły nabywca.

Niniejsze ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej  www.sulikow.pl w zakładce przetargi, natomiast regulamin przetargu jest dostępny w Urzędzie Gminy Sulików, pok. Nr 108, tel. 757787288.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone będzie również przez okres 30 dni na:

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sulików,
- tablicach ogłoszeń sołectw należących do Gminy Sulików.

 

 

« powrót