Dzisiaj jest czwartek, 1 czerwca 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Jakub, Justyn, Konrad, Hortensja, Aniela, Gracja

Inwestycje realizowane w Gminie Sulików przy udziale środków zewnętrznych

Prezentujemy poniżej inwestycje realizowane w 2022 roku w Gminie Sulików przy udziale środków zewnętrznych.

ROK 2022

 


Budowa  świetlicy wiejskiej w Miedzianej

Na tę chwilę mieszkańcy Miedzianej czekali od dawna. Wkrótce powstanie tam nowe miejsce spotkań i integracji, w którym mieszkańcy będą mogli organizować różnego rodzaju wydarzenia.

W dniu 21 lutego br. Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików podpisał umowę na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej”.
 
Roboty budowlane będą polegać na budowie od podstaw budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnym instalacjami i zagospodarowaniem terenu. Nowa świetlica będzie parterowym budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym o wymiarach 14,50 m x 7,80 m z dwuspadowym dachem.
 
Wartość inwestycji wyniesie ponad 939 tys. zł, z czego 300 tys. zł. stanowi dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
 
Więcej o inwestycji pisaliśmyu tutaj:
 
 

 


 

Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnyych przez członków Południowo-Zachodniego
Klastra Energii

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski. Jego Liderem jest Gmina Miejska Zgorzelec, natomiast partnerami: Gmina Sulików, Gmina Miejska Zawidów, Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Zgorzelcu, PGE Energia Odnawialna S.A., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wszystkie ww. podmioty są członami Południowo-Zachodniego Klastra Energii.

W wyniku realizacji projektu powstanie:

- 22 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,57 MWe, w tym: 1 mikroinstalacja Gminy Miejskiej Zgorzelec, 7 mikroinstalacji Gminy Sulików, 3 mikroinstalacje Gminy Miejskiej Zawidów, 5 mikroinstalacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" sp. z o.o, 2 mikroinstalacje Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o., 2 mikroinstalacje Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu oraz 2 farmy fotowoltaiczne (każda do 1 MW ) PGE Energia Odnawialna S.A.

- 1 instalacja solarna Gminy Miejskiej Zgorzelec,

- 3 powietrzne pompy ciepła o łącznej mocy 0,08 MWt Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu.

Wszystkie ww. instalacje umożliwią produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości 2 673,14 MWhe/rok oraz energii cieplnej w wysokości 59,10 MWht/rok, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2 o 2 053,56 ton równoważnika CO2/rok.

Całkowita wartość projektu: 11 444 036,71

Dofinansowanie UE: 5 153 630,78

O pozyskanym dofinansowaniu pisaliśmy tutaj:

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_1995,gmina-sulikow-z-dofinansowaniem-na-budowe-mikroinstalacji-oze


 

Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Sulikowie

Decyzją sejmiku Województwa Dolnośląskiego Gminie Sulików przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 287 500,00 zł do przebudowy drogi gruntowej w Sulikowie.
 
Wsparcie pochodzi z budżetu województwa w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
 
W ramach inwestycji przebudowane zostanie 1250 mb drogi o nawierzchni szutrowej na asfaltową, łączącej miejscowość Sulików z Wrociszowem Dolnym.
 
Realizacja inwestycji drogowej nie tylko ułatwi maszynom rolniczym dojazd do gruntów rolnych, ale wpłynie również bezpośrednio na jakość życia mieszkańców Sulikowa.
 

 


 

„Cyfrowa Gmina" -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym -„Granty PPGR”.
 
Informujemy, że został zaakceptowany wniosek Gminy Sulików złożony w konkursie „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -„Granty PPGR”.
 
Wniosek dotyczy zakupu sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem umożliwiających naukę zdalną, wraz z ubezpieczeniem sprzętu.
 
Wsparciem zostanie objętych 134 uczniów z Gminy Sulików, którzy spełnili wszystkie kryteria wymagane w dokumentacji konkursowej, tj.:
- zamieszkują miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
- są członkiem rodziny - krewnym w linii prostej - osoby, która była zatrudniona niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,
- nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 
O staraniach o dofinansowanie pisaliśmy tytaj:
 
 

 


  Laboratoria Przyszłości

Gmina Sulików otrzymała dofinansowanie dla szkół, dla których jest organem prowadzącym na łączną kwotę 110 700,00 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Za pozyskane środki zakupiony został nowoczesny sprzęt do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie.

Zakupione pomoce dydaktyczne m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery z sensorami, kamery, mikrofony, stacje lutownicze z pewnością uatrakcyjnią zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

 

 

 

 


 

Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej - etap I

 

 

 

 


 

 

 Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Gmina Sulików znalazła się wśród gmin, którym przyznane zostały rządowe środki na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Tym samym ponad 2,1 mln zł ma trafić do budżetu gminy jeszcze w tym roku. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę z powiatu zgorzeleckiego otrzymały także:
- Gmina Węgliniec - ponad 2,5 mln zł,
- Gmina Zgorzelec - ponad 2,9 mln zł.
Przedmiotowe wsparcie finansowe gminy mogą przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami i wydać je w latach 2021-2024.

 

 

 


 

 

Budowa wodociągu w Starym Zawidowie i Wielichowie 
 
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wyniki pierwszego naboru o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Sulików otrzyma promesę na budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową nawierzchni dróg w miejscowościach Stary Zawidów i Wielichów.
 

 

ROK 2021

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Małej Wsi Dolnej 
 
 
Koszt budowy drogi w Małej Wsi Dolnej to ok. 260 tys. zł z czego ponad 100 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie rekultywacyjne-droga dojazdowa do gruntów rolnych. Pozostała kwota pokryta została środkami z budżetu gminy.
 
Przebudowie poddany został 480 metrowy odcinek drogi gminnej w ramach której powstała nowa nawierzchnia, zjazdy do posesji, tzw. „mijanka”, oznakowanie oraz utwardzone pobocza.
 
Przebudowa drogi w Małej Wsi Dolnej jest kolejną inwestycją drogową w gminie Sulików. Nowa droga wpłynęła na poprawę dojazdów  do gruntów rolnych i bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu. 
 
Więcej o inwestycji pisaliśmy tutaj:
 
 
 
 

Montaż pawilonu sanitarnego przy Szkole Podstawowej w Biernej

Przy Szkole Podstawowej w Biernej został zamontowany pawilon sanitarny. Gmina Sulików w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie” otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych grant na częściowe sfinansowanie inwestycji.

Dzięki inwestycji uczniowie będą mogli korzystać z tymczasowego pomieszczenia sanitarnego, wyposażonego w toalety i umywalki, instalację elektryczną, grzewczą, wentylacyjną i wodno-kanalizacyjną oraz urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Obiekt jest zlokalizowany przy budynku Szkoły Podstawowej w Biernej. W przyszłości będzie wykorzystywany np. podczas imprez organizowanych przez Gminę.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 63 tys. zł, część środków pochodzi z grantu pozyskanego od PSE, a pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Więcej o inwestycji pisaliśmy tutaj:

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_1825,inwestycje-zrealizowane-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-celowego

 

 

 


 

PSE wspiera Szkołę Podstawową w Biernej w ramach programu "WzMOCnij swoje otoczenie"

Gmina Sulików otrzymała wsparcie finansowe od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu "Wzmocnij swoje otoczenie". Grant zostanie przeznaczony na częściowe sfinansowanie zakupu i montażu pawilonu sanitarnego na terenie Szkoły Podstawowej w Biernej. Częściowe, albowiem zadanie zostało wsparte również środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Niezadowalający stan techniczno-sanitarny łazienki w szkole w Biernej wymaga sporych inwestycji. Stąd inicjatywa Wójta Gminy Sulików, aby zapewnić uczniom tymczasowe alternatywne pomieszczenie sanitarne, dostosowane do obowiązujących obostrzeń. Obiekt będzie zlokalizowany przy budynku Szkoły Podstawowej w Biernej. Pawilon, podzielony na część damską i męską, będzie wyposażony w toalety i umywalki, instalację elektryczną, grzewczą, wentylacyjną i wodno-kanalizacyjną. Ponadto w pomieszczeniach będą zamontowane urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 50 tys. zł, z czego 20 tys. zł pochodzić będzie z grantu pozyskanego od PSE, a pozostała kwota zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

 


 

Przebudowa odcinka drogi z Ksawerowa do Wilki

W ramach inwestycji docelowo w Gminie Sulików został zmodernizowany odcinek na długości 875 mb przy szerokości 3 m.

Zakres robót objął także wyrównane i wykonanie obustronnego pobocza oraz dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej z podbudową z kruszywa łamanego.

Wykonawcą robót była firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik z Kościelnika Dolnego. Całkowita wartość prac wyniosła blisko 370 tys. zł z czego dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych wyniosła ponad 183 tys. zł.

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2020 roku oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Więcej o inwestycji pisaliśmy tutaj:

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_1825,inwestycje-zrealizowane-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-celowego

 

 


 

Montaż wiaty przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie 

Z radością informujemy, że na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego w Sulikowie zostanie zbudowana drewniana wiata, która stanie się miejscem odpoczynku i integracji dla najmłodszych.

Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki zwycięskiemu projektowi w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na realizację celu przeznaczono 20 tys. złotych!

Plac zabaw jest miejscem spotkań, zajęć ruchowych oraz wydarzeń przedszkolnych, np. festynów. Wiata stworzy miejsce odpoczynku, w którym dzieci będą mogły nabrać siły na kolejne zabawy, schronić się przed niespodziewanym deszczem czy uczestniczyć w zajęciach na świeżym powietrzu. Dodatkowo posłuży przy organizacji uroczystości, jak m.in. zakończenie roku szkolnego.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane
z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl

Więcej pisaiśmy o tym pod:

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_1977,przedszkole-publiczne-w-sulikowie-z-nowa-wiata-dzieki-wsparciu-pse

 

 

 

 

 

 

« powrót