Dzisiaj jest czwartek, 30 listopada 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Maura, Andrzej, Justyna, Justyn, Konstanty, Ondraszek, Maura

Inwestycje realizowane w Gminie Sulików przy udziale środków zewnętrznych

Prezentujemy poniżej inwestycje realizowane w Gminie Sulików przy udziale środków zewnętrznych.

 ROK 2023

„Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Biernej”

Więcej szczegółów dot. inwestycji pod:

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_2448,bezpieczne-przejscie-dla-pieszych-przy-szkole-podstawowej-w-biernej

 


 

ROK 2022

 


Budowa  świetlicy wiejskiej w Miedzianej

Na tę chwilę mieszkańcy Miedzianej czekali od dawna. Wkrótce powstanie tam nowe miejsce spotkań i integracji, w którym mieszkańcy będą mogli organizować różnego rodzaju wydarzenia.

W dniu 21 lutego br. Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików podpisał umowę na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej”.
 
Roboty budowlane będą polegać na budowie od podstaw budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnym instalacjami i zagospodarowaniem terenu. Nowa świetlica będzie parterowym budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym o wymiarach 14,50 m x 7,80 m z dwuspadowym dachem.
 
Wartość inwestycji wyniesie ponad 939 tys. zł, z czego 300 tys. zł. stanowi dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
 
Więcej o inwestycji pisaliśmyu tutaj:
 
 

 


 

Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnyych przez członków Południowo-Zachodniego Klastra Energii

BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW POŁUDNIOWO ZACHODNIEGO KLASTRA ENERGII

Tytuł projektu:

BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW POŁUDNIOWO ZACHODNIEGO KLASTRA ENERGII

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

(RPO WD 2014-2020)

Oś priorytetowa:

3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie:

3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Typ projektu:

"Nabór horyzontalny","3.1. A. Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem do sieci) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych - klastry"

Numer naboru:

RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20

Numer wniosku:

RPDS.03.01.00-02-0007/21

Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Miejska Zgorzelec

Partnerzy projektowi:

- PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna

- Gmina Miejska Zawidów

- Gmina Sulików

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zawidów

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zgorzelec

- Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

 
Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.01.00-02-0007/21-0 z dnia 2022-05-06

Umowa partnerska została zawarta w dniu 2022-02-14 w Zgorzelcu

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-07-01

Data zakończenia realizacji projektu: 2023-10-29

 
Informacje o finansowaniu:

Całkowita wartość projektu: 14.893.874,68 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 7.236.450,33 PLN

Dofinansowanie ze środków EFRR: 5.153.630,77 PLN

 
Zakres projektu:

Przedmiotowy projekt zrealizowany został przez 7 podmiotów, członków południowo-zachodniego klastra energii. W ramach projektu na terenie powiatu zgorzeleckiego powstały 22 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,57 MWe, w tym 20 mikroinstalacji: 7 Gminy Sulików, 3 Gminy Miejskiej Zawidów, 1 Gminy Miejskiej Zgorzelec, 5 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" Sp. z o.o, 2 Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., 2 Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu, oraz 2 farmy fotowoltaiczne PGE Energia Odnawialna S.A.: każda do 1 MW. Ponadto wykonano 3 powietrzne pompy ciepła o łącznej mocy 0,08 MWt. Ww. instalacje umożliwią produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości 2.676,77 MWhe/rok, oraz energii cieplnej w wysokości 57,10 MWht/rok, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2 o 2.055,07 ton równoważnika CO2/rok.

 
Cele realizacji projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE przez członków POŁUDNIOWO ZACHODNIEGO KLASTRA ENERGII. Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej i cielnej z OZE, przez wybranych członków Klastra. Celami szczegółowymi przedmiotowego projektu są:

1) aspekt ekologiczny:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 (dzięki produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE) i tym samym przeciwdziałanie zmianom klimatu,

- poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów PM 2,5, PM10, w tym zawierających metale ciężkie, oraz tlenków siarki i azotu,

- poprawa kondycji ekosystemów (energetyka węglowa zużywa ogromne ilości wody i zanieczyszcza rzeki termicznie, a kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego wpływają negatywnie na poziom wód gruntowych),

- zmniejszanie ilości odpadów.

2) ekonomiczne:

- zmniejszenie przez odbiorców wydatków na energię elektryczną i cieplną,

- stymulacja dla tworzenia miejsc pracy w sektorze nowych zielonych technologii,

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost wytwarzania energii z OZE na

poziomie lokalnym,

- zmniejszenie zależność od rynków paliw kopalnych,

- ograniczenie importu węgla, gazu i ropy, jak również energii elektrycznej przez Polskę,

- wsparcie dla rozwoju modelu biznesowego funkcjonowania Południowo Zachodniego Klastra Energii

3) społeczne:

- poprawa zdrowia społeczeństwa dzięki redukcji emisji pyłów PM2,5, PM10, tlenków siarki i azotu przez energetykę i lokalne źródła ciepła (ograniczenie chorób nowotworowych, układu oddechowego, kardiologicznych),

- poprawa wizerunku uczestników projektu (dot. wszystkich podmiotów) oraz wzrost ich

atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej (dot. gmin),

- wzrost kultury technicznej związany z wdrażaniem nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opartych na OZE,

- propagowanie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE wśród mieszkańców powiatu

zgorzeleckiego, w tym uświadomienie im płynących z tego korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych,

- promocja powiatu zgorzeleckiego jako nowoczesnego i proekologicznego.

 
Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności osiągnięcia przyjętych zobowiązań dot. udziału energii OZE w celu przeciwdziałania zmianom klimatu (redukcja emisji CO2). W zmienionej w 12.2018 r. dyrektywie UE w sprawie OZE (nr 2018/2001) określono wiążący cel, zgodnie z którym do 2030 r. zużywaną energię końcową w UE powinno się pozyskiwać co najmniej w 32% z OZE. W ramach ww. unijnego celu Polska deklaruje osiągniecie do 2030 r. 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (zużycie łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transportowe). Osiągniecie przez nasz kraj ww. celu nie będzie możliwe bez przeprowadzenia zasadniczej zmiany w sektorze produkcji energii elekt. Wg danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych największy udział w jej produkcji w 12.2020 r. miały bowiem elektrownie zawodowe, w których dominował węgiel kamienny > 48%, węgiel brunatny >20% oraz gaz > 10%. Jeśli chodzi o zieloną energetyką instalacje wiatrowe miały wkład > 11%, a inne OZE tylko 1%. Zgodnie z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 do 2030 r. przewiduje się wzrost udziału OZE do ok. 32% w elektroenergetyce, przy jednoczesnym założeniu, że nastąpi dynamiczny rozwój mikroinstalacji OZE (wynik spadku kosztów technologii). Za realizacją projektu przemawia również to, że rozwój OZE stymuluje wzrost zatrudnienia przez tworzenie miejsc pracy w sektorze nowych zielonych technologii, umożliwia dywersyfikację dostaw energii i zmniejsza zależność od rynków paliw kopalnych. Rozproszone mikroinstalacje zwiększają ponadto bezpieczeństwo energetyczne w kontekście nachodzących zmian klimatu. Ważny jest również aspekt ekonomiczny. Przede wszystkim dzięki inwestycji w fotowoltaikę podmioty biorące udział w projekcie zmniejszą koszty swojej działalności, w tym zabezpieczą się przed wzrostem cen energii elektrycznej.

Realizacja powyższego projektu partnerskiego dotyczącego odnawialnych źródeł energii, wpłynie w pozytywny sposób na zapewnienie stałych dostaw prądu dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu powiatu zgorzeleckiego. To dzięki wspólnym staraniom i współpracy partnerów projektowych zostały podjęte działania nastawione na produkcję energii z odnawialnych źródeł. Przyjazne dla środowiska innowacje są istotne dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Realizacja naszego projektu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie dzięki zmniejszeniu emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych (redukcja dwutlenku węgla o 2.055,07 ton na rok).

 
Globalne ocieplenie:

Od końca XIX wieku, średnia temperatura na Ziemi wzrosła o 0,74°C. Szacuje się, że jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane kroki, do roku 2100 średnia temperatura jeszcze się podniesie o 1,8°C - 4°C. Nawet jeśli wzrost wyniesie "tylko" 1,8°C, to będzie on większy niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 10 000 lat. Najważniejszą przyczyną ocieplenia jest trwająca od półtora wieku industrializacja i jej skutki. Jest ro spalanie ogromnych ilości ropy, benzyny i węgla, wycinanie lasów oraz współczesne metody uprawy ziemi. Działania te doprowadziły do wzrostu ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, w szczególności dwutlenku węgla i metanu. Gazy te występują naturalnie w środowisku i są konieczne dla istnienia życia na ziemi. Utrzymują część ciepła słonecznego, przeciwdziałając odbijaniu się go od Ziemi z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Bez nich świat byłby zimnym i jałowym miejscem. Jednakże w zwiększonych ilościach powodują wzrost temperatur do niebezpiecznie wysokich poziomów i prowadzą do zmian klimatu. Ostatnie dziesięciolecie było najcieplejszym okresem od czasu, kiedy zaczęto rejestrować i badać temperatury. Polska należy do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. W skali naszego kraju za przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 odpowiadają przede wszystkim budynki ogrzewane indywidualnie. Na skutek zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera prawie 50 tys. Polaków, a prawie jedna trzecia wszystkich chorób w Polsce wywołana jest smogiem. Aby wyhamować te niekorzystne trendy należy redukować emisję gazów cieplarnianych. Spalać ropę i węgiel efektywniej, korzystać z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, oraz rozwijać nowe, ekologiczne technologie dla przemysłu i transportu.

Zielone technologie:

Zielone technologie są konsekwencją wyczerpywania się surowców, industrializacji, urbanizacji i zmian klimatu. Ich celem jest zapewnienie czystego powietrza i wody, m. in. dzięki czystej energii.

Zielona technologia to:

- energetyka przyjazna środowisku naturalnemu;

- magazynowanie energii;

- modernizacja energetyki;

- efektywne wykorzystanie z istniejących zasobów surowców;

- recykling;

- zrównoważona gospodarka wodna;

- zrównoważony transport.

Rozwój zielonej technologii w ostatnich latach pokazał, że inwestowanie w rozwój ekologiczny daje ogromne możliwości gospodarcze. Podczas gdy prawie każdy sektor poniósł duże straty w wyniku recesji, sektor ekologiczny pomimo odnotowania spadku nadal znajduje się w fazie wzrostu. W ostatnich latach zostało stworzonych około miliona nowych zielonych miejsc pracy, a w wielu państwach sektor zielonej technologii (zwanej również czystą technologią) jest już jednym z największych pracodawców w gospodarce europejskiej. Zielone miejsca pracy najprężniej rozwijają się obecnie w technologiach niskoemisyjnych, efektywności energetycznej oraz finansowaniu ograniczania emisji dwutlenku węgla.

Zielone miejsca pracy:

Według najnowszych danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej branża fotowoltaiczna jest obecnie wiodącym pracodawcą w sektorze energii odnawialnej, zarówno pod względem globalnej liczby pracowników, jak i równowagi płci. W 2021 r. w przemyśle PV zatrudnionych było 4,3 mln osób - to jedna trzecia wszystkich miejsc pracy związanych z energią odnawialną na całym świecie. Ważne jest, iż 40% tej liczby stanowią kobiety. Jest to prawie dwa razy więcej niż udział kobiet zatrudnionych w przemyśle wiatrowym (21%) oraz w sektorze ropy i gazu (22%). Zatrudnienie kobiet w sektorze PV jest również wyższe niż średni udział kobiet zatrudnionych we wszystkich sektorach OZE, który wynosi około 32%.

Badania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych wskazują, że odpowiednio przeprowadzona reforma rynku pracy, dostosowująca go do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, może stworzyć wystarczającą liczbę zielonych miejsc pracy, by zamortyzować zmniejszenie się ich w bardziej szkodliwych ekologicznie sektorach gospodarki i jednocześnie zwiększyć zatrudnienie na rynku pracy poprzez dodatkowe etaty dla osób bezrobotnych. Szacuje się, że zwiększanie efektywności energetycznej o 1% rocznie przez dziesięć lat spowoduje powstanie i utrzymanie 200 tysięcy nowych miejsc pracy w całej Unii Europejskiej.

Do 2030 roku transformacja energetyczna ma doprowadzić do powstania w Polsce ok. 300 tys. nowych miejsc pracy, w takich branżach jak OZE, energetyka jądrowa czy elektromobilność. Dynamicznie rozwijający się rynek odnawialnych źródeł energii oraz wzrastająca świadomość kobiet oraz ich coraz większa reprezentacja w tych gałęziach przemysłu daje nadzieję, iż zielone miejsca pracy będą reprezentowane równomiernie zarówno przez mężczyzn jak i kobiety.

 

O pozyskanym dofinansowaniu pisaliśmy tutaj:

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_1995,gmina-sulikow-z-dofinansowaniem-na-budowe-mikroinstalacji-oze


 

Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Sulikowie

Decyzją sejmiku Województwa Dolnośląskiego Gminie Sulików przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 287 500,00 zł do przebudowy drogi gruntowej w Sulikowie.
 
Wsparcie pochodzi z budżetu województwa w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
 
W ramach inwestycji przebudowane zostanie 1250 mb drogi o nawierzchni szutrowej na asfaltową, łączącej miejscowość Sulików z Wrociszowem Dolnym.
 
Realizacja inwestycji drogowej nie tylko ułatwi maszynom rolniczym dojazd do gruntów rolnych, ale wpłynie również bezpośrednio na jakość życia mieszkańców Sulikowa.
 

 


 

„Cyfrowa Gmina" -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym -„Granty PPGR”.
 
Informujemy, że został zaakceptowany wniosek Gminy Sulików złożony w konkursie „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -„Granty PPGR”.
 
Wniosek dotyczy zakupu sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem umożliwiających naukę zdalną, wraz z ubezpieczeniem sprzętu.
 
Wsparciem zostanie objętych 134 uczniów z Gminy Sulików, którzy spełnili wszystkie kryteria wymagane w dokumentacji konkursowej, tj.:
- zamieszkują miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
- są członkiem rodziny - krewnym w linii prostej - osoby, która była zatrudniona niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,
- nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 
O staraniach o dofinansowanie pisaliśmy tytaj:
 
 

 


  Laboratoria Przyszłości

Gmina Sulików otrzymała dofinansowanie dla szkół, dla których jest organem prowadzącym na łączną kwotę 110 700,00 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Za pozyskane środki zakupiony został nowoczesny sprzęt do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie.

Zakupione pomoce dydaktyczne m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery z sensorami, kamery, mikrofony, stacje lutownicze z pewnością uatrakcyjnią zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

 

 

 

 


 

Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej - etap I

 

 

 

 


 

 

 Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Gmina Sulików znalazła się wśród gmin, którym przyznane zostały rządowe środki na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Tym samym ponad 2,1 mln zł ma trafić do budżetu gminy jeszcze w tym roku. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę z powiatu zgorzeleckiego otrzymały także:
- Gmina Węgliniec - ponad 2,5 mln zł,
- Gmina Zgorzelec - ponad 2,9 mln zł.
Przedmiotowe wsparcie finansowe gminy mogą przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami i wydać je w latach 2021-2024.

 

 

 


 

 

Budowa wodociągu w Starym Zawidowie i Wielichowie 
 
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wyniki pierwszego naboru o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Sulików otrzyma promesę na budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową nawierzchni dróg w miejscowościach Stary Zawidów i Wielichów.
 

 

ROK 2021

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Małej Wsi Dolnej 
 
 
Koszt budowy drogi w Małej Wsi Dolnej to ok. 260 tys. zł z czego ponad 100 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie rekultywacyjne-droga dojazdowa do gruntów rolnych. Pozostała kwota pokryta została środkami z budżetu gminy.
 
Przebudowie poddany został 480 metrowy odcinek drogi gminnej w ramach której powstała nowa nawierzchnia, zjazdy do posesji, tzw. „mijanka”, oznakowanie oraz utwardzone pobocza.
 
Przebudowa drogi w Małej Wsi Dolnej jest kolejną inwestycją drogową w gminie Sulików. Nowa droga wpłynęła na poprawę dojazdów  do gruntów rolnych i bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu. 
 
Więcej o inwestycji pisaliśmy tutaj:
 
 
 
 

Montaż pawilonu sanitarnego przy Szkole Podstawowej w Biernej

Przy Szkole Podstawowej w Biernej został zamontowany pawilon sanitarny. Gmina Sulików w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie” otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych grant na częściowe sfinansowanie inwestycji.

Dzięki inwestycji uczniowie będą mogli korzystać z tymczasowego pomieszczenia sanitarnego, wyposażonego w toalety i umywalki, instalację elektryczną, grzewczą, wentylacyjną i wodno-kanalizacyjną oraz urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Obiekt jest zlokalizowany przy budynku Szkoły Podstawowej w Biernej. W przyszłości będzie wykorzystywany np. podczas imprez organizowanych przez Gminę.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 63 tys. zł, część środków pochodzi z grantu pozyskanego od PSE, a pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Więcej o inwestycji pisaliśmy tutaj:

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_1825,inwestycje-zrealizowane-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-celowego

 

 

 


 

PSE wspiera Szkołę Podstawową w Biernej w ramach programu "WzMOCnij swoje otoczenie"

Gmina Sulików otrzymała wsparcie finansowe od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu "Wzmocnij swoje otoczenie". Grant zostanie przeznaczony na częściowe sfinansowanie zakupu i montażu pawilonu sanitarnego na terenie Szkoły Podstawowej w Biernej. Częściowe, albowiem zadanie zostało wsparte również środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Niezadowalający stan techniczno-sanitarny łazienki w szkole w Biernej wymaga sporych inwestycji. Stąd inicjatywa Wójta Gminy Sulików, aby zapewnić uczniom tymczasowe alternatywne pomieszczenie sanitarne, dostosowane do obowiązujących obostrzeń. Obiekt będzie zlokalizowany przy budynku Szkoły Podstawowej w Biernej. Pawilon, podzielony na część damską i męską, będzie wyposażony w toalety i umywalki, instalację elektryczną, grzewczą, wentylacyjną i wodno-kanalizacyjną. Ponadto w pomieszczeniach będą zamontowane urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 50 tys. zł, z czego 20 tys. zł pochodzić będzie z grantu pozyskanego od PSE, a pozostała kwota zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

 


 

Przebudowa odcinka drogi z Ksawerowa do Wilki

W ramach inwestycji docelowo w Gminie Sulików został zmodernizowany odcinek na długości 875 mb przy szerokości 3 m.

Zakres robót objął także wyrównane i wykonanie obustronnego pobocza oraz dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej z podbudową z kruszywa łamanego.

Wykonawcą robót była firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik z Kościelnika Dolnego. Całkowita wartość prac wyniosła blisko 370 tys. zł z czego dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych wyniosła ponad 183 tys. zł.

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2020 roku oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Więcej o inwestycji pisaliśmy tutaj:

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_1825,inwestycje-zrealizowane-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-celowego

 

 


 

Montaż wiaty przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie 

Z radością informujemy, że na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego w Sulikowie zostanie zbudowana drewniana wiata, która stanie się miejscem odpoczynku i integracji dla najmłodszych.

Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki zwycięskiemu projektowi w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na realizację celu przeznaczono 20 tys. złotych!

Plac zabaw jest miejscem spotkań, zajęć ruchowych oraz wydarzeń przedszkolnych, np. festynów. Wiata stworzy miejsce odpoczynku, w którym dzieci będą mogły nabrać siły na kolejne zabawy, schronić się przed niespodziewanym deszczem czy uczestniczyć w zajęciach na świeżym powietrzu. Dodatkowo posłuży przy organizacji uroczystości, jak m.in. zakończenie roku szkolnego.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane
z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl

Więcej pisaiśmy o tym pod:

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_1977,przedszkole-publiczne-w-sulikowie-z-nowa-wiata-dzieki-wsparciu-pse

 

 

 

 

 

 

BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW POŁUDNIOWO ZACHODNIEGO KLASTRA ENERGII

Tytuł projektu:

BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW POŁUDNIOWO ZACHODNIEGO KLASTRA ENERGII

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

(RPO WD 2014-2020)

Oś priorytetowa:

3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie:

3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Typ projektu:

"Nabór horyzontalny","3.1. A. Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem do sieci) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych - klastry"

Numer naboru:

RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20

Numer wniosku:

RPDS.03.01.00-02-0007/21

Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Miejska Zgorzelec

Partnerzy projektowi:

- PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna

- Gmina Miejska Zawidów

- Gmina Sulików

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zawidów

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zgorzelec

- Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.01.00-02-0007/21-0 z dnia 2022-05-06

Umowa partnerska została zawarta w dniu 2022-02-14 w Zgorzelcu

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-07-01

Dat

« powrót