Dzisiaj jest czwartek, 27 stycznia 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Sesja absolutoryjna

W dniu 30 maja 2011 roku o godz. 12:00 odbyła się sesja Rady Gminy Sulików, której głównym tematem była sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2010 rok.

Radni odnieśli się do wykonania Budżetu Gminy za 2010 rok i jednogłośnie udzielili Robertowi Starzyńskiemu Wójtowi Gminy Sulików absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Zespół w Jeleniej Górze pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu i nie wniosła żadnych uwag do wykonania ponad 20 milionowego budżetu Gminy Sulików. Uchwalony przez Radę Gminy Sulików budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 20.443.734,89 zł. Dochód wykonano w kwocie 19.820 031,34 zł, co stanowi 96,95% planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 9.337 702,12 zł wykonano 8.876 037,07 zł, co stanowi 95,06% planu. Uchwalony przez Radę Gminy Sulików plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu roku przewidywał kwotę 21.281 453,05 zł, i zrealizowany został w kwocie 20.226 567,61 zł, co stanowi 95,04% ogółu planu. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.762.685,02 zł. Przed głosowaniem Radni wysłuchali informacji na temat pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Sulików z okresu międzysesyjnego. Na sesji obecny był Michał Turkiewicz Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, który odpowiadał na pytania związane z ostatnimi zmianami w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Sulików.

Na sesji podjęto następujące uchwały:
1. W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
2. W sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Bierna nr 64, w drodze przetargu.
3. W sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Sulikowie.
4. W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików.
5. W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na ternie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
6. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
7. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
8. W sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Sulików. 9. W sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spoólki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
10 W sprawie rozwiązania Łużyckiej Higieny Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu.

« powrót