Dzisiaj jest sobota, 23 września 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Tekla, Bogusław, Linus, Liwiusz

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Sulików informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. 2519 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczani ścieków.

Z przepisów powyższej ustawy wynika m.in., że mieszkańcy terenów nieskanalizowanych mają obowiązek wyposażyć swoje nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy).

W związku z powyższym ponownie zwracam się z prośbą do mieszkańców gminy, którzy nie złożyli zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków, o jego wypełnienie i dostarczenie  do Urzędu Gminy Sulików w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Druki zgłoszenia do ewidencji można otrzymać w Urzędzie Gminy Sulików w pokoju nr 109 lub pobrać ze strony internetowej urzędu.

Równocześnie przypominam, że właściciele nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków są zobowiązani do udokumentowania pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Brak realizacji powyższych obowiązków zagrożony jest karą grzywny.

Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 9 sierpnia 2022 r. zobowiązała gminę do prowadzenia systematycznych kontroli (co najmniej raz na dwa lata) posiadania przez właścicieli nieruchomości w/w umów i dowodów uiszczania opłat potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie wszystkich powstających na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Mając powyższe na uwadze, informuję, że na terenie naszej gminy rozpoczął się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sulików oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę. Należy pamiętać, że posiadane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych  mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i  transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy

 

Podmiot

 

Adres

 

Nr telefonu

 

Świadczona usługa

 

Międzygminna Spółka Wodno - Kanalizacyjna ,,SUPLAZ” Sp. z o.o.

 

ul. Pocztowa 7a,

59-975 Sulików

 

75 721 07 22

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

ul. Dworcowa 4,

59-970 Zawidów

 

75 778 87 26

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

 

F.H.U. ,,DANIEL”

Daniel Pażenczewski

 

Gronów 5,

59-900 Zgorzelec

 

604 705 681

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

 

TOI TOI Polska

Sp. z o.o.

 

ul. Płochocińska 29,

03-044 Warszawa

 

22 206 41 16

 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 

WC SERWIS POLSKA

Sp. z o.o.

 

ul. Szybowa 20e,

41-808 Zabrze

 

32 278 45 31

 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 

FEB - EKO Sp. z o.o.

 

Stanowice

ul.Olchowa 1

55-200 Oława

 

717 232 053

 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

« powrót