Dzisiaj jest czwartek, 27 stycznia 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

IX Sesja Rady Gminy Sulików

W czwartek 30 czerwca br. po raz ostatni przed wakacjami, zebrała się Rada Gminy Sulików. Obrady rozpoczął i poprowadził Przewodniczący Rady Jan Solecki, a uczestniczyło w nich 13 radnych. 

Zasadniczym tematem sesji była realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011. W związku z wnioskiem radnego Mariana Kurka na sesję zaproszeni zostali funkcjonariusze policji-Nadkomisarz Wydziału Prewencji Adam Łachacz z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz kierownik Posterunku Policji w Zawidowie Marcin Jabłoński. Radni i sołtysi zgłosili potrzebę częstszych patroli na terenie gminy oraz zwrócili policji szczególną uwagę na problem nadmiernej prędkości w miejscowościach Skrzydlice oraz Mała Wieś Górna. Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie prosił o wcześniejsze informowanie policji o istniejących problemach i zgłaszanie ich na bieżąco pod wskazany przez niego numer telefonu. Padło również pytanie odnośnie współpracy Straży Gminnej z policją. Funkcjonariusze wyjaśnili że Straż Gminna stale współpracuje z policją, raz w tygodniu organizowane są wspólne patrole. Podkreślił, że działalność Straży Gminnej w Sulikowie znacząco pomaga policji w utrzymaniu porządku publicznego na terenie Gminy.

W dalszej części sesji Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików po przedstawieniu sprawozdania z okresu międzysesyjnego wręczył Przewodniczącym Rad Sołeckich zaświadczenia o wyborze na sołtysa. W praktyce jest to zalaminowana kartka formatu dowodu osobistego z napisem „Zaświadczenie o wyborze na sołtysa sołectwa ….”. Praktyczne zaświadczenie posłuży do wylegitymowania się sołtysa w sytuacji kiedy będzie to konieczne, np. przy pobieraniu opłat za podatki. Następnie dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie gminy Sulików przedstawili informacje z działalności szkół w roku szkolnym 2010/2011.

Ogólna liczba uczniów w czterech placówkach wyglądała następująco:
SP w Studniskach Dolnych - 53,
SP w Biernej - 111,
SP w Sulikowie - 199,
Gimnazjum w Sulikowie - 184,
Przedszkole Publiczne w Sulikowie - 75.
Łącznie na terenie gminy obowiązek szkolny realizowało 581 dzieci w tym 34 sześciolatków spełniało obowiązek przygotowania przedszkolnego. 

Na sesji podjęto następujące uchwały:
1. W sprawie wyrażenia opinii o wystąpieniu Gminy Sulików z Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej.
2. W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów.
3. W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądu rejonowego w Zgorzelcu i do sadu okręgowego w Jeleniej Górze.
4. W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
5. W sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
6. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
7. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
8. W sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.
9. W sprawie uchylenia uchwały NR VIII/67/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 maja 2011 r.w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez gminę Sulików do spółki pod firmą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedziba w Sulikowie wykładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
10 W sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu przez gminę Sulików spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedziba w Sulikowie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda-rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami na terenie Gminy Sulików”.

« powrót