Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych - wznowiono przyjmowanie wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu informuje, że wznownione zostało przyjmowanie wniosków na dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny samorząd". 

WZNOWIONO PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW  OD 6 GRUDNIA 2013r. DO 11 GRUDNIA 2013 r.

Wsparcie

Adresat programu

Maksymalna kwota dofinansowania

Udział własny

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

5.000 zł

15%

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

kurs/egzaminy - 1.500 zł

pozostałe koszty - 600 zł

25%

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie

- osoby niewidome  -  30.000 zł, w tym na urządzenia brajlowskie -  20.000 zł

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności  - 10.000 zł

- osoby z dysfunkcją kończyn górnych oraz pozostali adresaci - 5.000 zł

10%

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

 

osoby głuchoniewidome
 - 4.000 zł

pozostałe osoby - 2.000 zł

wkład własny nie jest wymagany

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

7.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 20.000 zł  (opinia eksperta)

10%

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

2.000 zł

wkład własny nie jest wymagany

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym - jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, która posiada orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Przy amputacji:

- w zakresie ręki - 9.000 zł

- przedramienia  - 20.000 zł

- ramienia i wyłuszczeniu w
stawie barkowym-26.000zł

- na poz. podudzia- 14.000zł

- na wysokości uda-20.000zł

- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym-25.000 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł

10%

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym - jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, która posiada orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Przy amputacji:

-  w zakresie ręki - 2.700 zł

-  przedramienia  - 6.000 zł

- ramienia i wyłuszczeniu 
w stawie barkowym-7.800zł

na poziomie podudzia-4.200zł

- na wysokości uda-6.000 zł

- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym-7.500 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł

10%

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku - tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną

15%

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Osoba posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

ucząca się szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

opłata za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - 3000 zł;

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia: osoby ze znacznym st. niepełnosprawności

-  800 zł

osoby z umiarkowanym st. niepełnosprawności

- 500 zł

wkład własny nie jest wymagany

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

-   w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

-   w module II - przerwa w nauce.

 Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

-  Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

-  Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

« powrót