Dzisiaj jest czwartek, 6 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Sława, Jakub, Oktawian, Stefan, Wincenty

Wydatki Gminy Sulików w 2014 roku

Wydatki budżetu Gminy Sulików w 2014 roku wyniosą ponad 21 mln zł.

Najwięcej, gmina Sulików wyda na oświatę i wychowanie - blisko 6 mln 820 tys. zł, z czego 2 miliony zł będą pochodzić ze środków gminy. Na dowożenie uczniów do szkół gmina w 2014 roku wyda ponad 378 tys. zł, na stołówki szkolne i przedszkolne ok. 460 tys. zł, dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w Studniskach Dolnych - 180 tys. zł. Wydatki na oświatę stanowią 32,21 % planowanych w 2014 roku wydatków gminy.Na blisko 3 mln zł zostały zaplanowane wydatki związane z pomocą społeczną.

Znaczne pozycje w budżecie stanowią także wydatki na:
- dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody 200 tys. zł,
- dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków 400 tys.zł,
- system gospodarki odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu - ponad 843 tys. zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 2 mln 21 tys. zł (czynności eksploatacyjne, opłaty za energię, realizacja dwóch zadań inwestycyjnych - budowa oświetlenia ulicznego w Biernej i Studniskach Dolnych, na które zaplanowano 610 tys. zł),
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 350 tys. zł,
- utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych 362 tys. zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji m.in. na budowę Hali Środowiskowej w Sulikowie - 200 tys. zł.

W tegorocznym budżecie zaplanowano następujące inwestycje: rekultywację składowiska odpadów w Sulikowie, budowę oświetlenia ulicznego w Studniskach Dolnych i Biernej, budowę sieci wodociągowej do miejscowości Ksawerów, przebudowę ogrodzenia i ciągów pieszych cmentarza w Sulikowie i Radzimowie, wykonanie pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie, przebudowę ul. Ks. Kazimierza Soleckiego w Sulikowie, utworzenie gabinetu dentystycznego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. Wybudowane zostanie wielofunkcyjne boisko sportowe w Biernej oraz miejsce spotkań dla mieszkańców Małej Wsi Górnej. Na wstępną listę zadań zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze źródeł zewnętrznych znalazły się także trzy inne projekty. Pierwszy dotyczy wymiany pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji na budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie, drugi remontu świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym, trzeci budowy ciągu pieszo jezdnego przy placu zabaw w Sulikowie. Zadania zostaną uwzględnione w budżecie po podpisaniu umów na dofinansowanie.

Źródło: TVT Zgorzelec

Gmina Sulików z końcem 2013 roku złożyła wniosek o środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na remont kilku dróg gminnych. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu przez Gminę Sulików promesy ze środków budżetu państwa. Zadanie związane z planowanym remontem drogi do Ksawerowa, zostanie ujęte w budżecie po podpisaniu umowy dofinansowania zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Również remont i modernizacja dróg powiatowych odbędzie się przy udziale środków gminnych. W 2014 r. planowana jest przebudowa trzech dróg powiatowych: Tylice-Mała Wieś Dolna, Radzimów-Mała Wieś Górna oraz drogi w Studniskach Dolnych.

W ramach funduszu sołeckiego wśród przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2014 roku mieszkańcy sołectw zaplanowali m.in.:
Bierna - zakup bramy garażowej do remizy OSP Bierna, kontynuację zagospodarowania terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny;
Mała Wieś Dolna - doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno - sportowego;
Miedziana - zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców sołectwa;
Mikułowa - wyposażenie plenerowego miejsca spotkań;
Radzimów Górny i Dolny - remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym,
Skrzydlice - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Stary Zawidów - zakup altany, wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską oraz wyposażenie świetlicy,
Studniska Dolne - zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenów przyległych do świetlicy wiejskiej;
Studniska Górne -wymiana okien w świetlicy wiejskiej;
Sulików - modernizacja i wyposażenie remizy OSP, doposażenie placu zabaw;
Wilka - zakup altany do miejscowości Ksawerów, zakup wiaty przystankowej na potrzeby sołectwa Wilka;
Wilka Bory - zakup altany;
Wrociszów Dolny - zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej na plac zabaw, zakup wiaty przystankowej;
Wrociszów Górny - remont budynku po byłej strażnicy OSP z przeznaczeniem na siłownię.

Źródło: TVT Zgorzelec

« powrót