Dzisiaj jest piątek, 7 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Zadbaj o swoje dane dotyczące tożsamości

W związku z sygnałami świadczącymi o niedostatecznej wiedzy w zakresie konieczności ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości przekazujemy informację na temat konieczności szczególnej dbałości przez obywateli o dane dotyczące ich tożsamości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają postawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa i wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą.

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłoczne zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, we właściwej ze względu na miejsce pobytu, polskiej placówce konsularnej. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa właścicielowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych osoby poszkodowanej.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy. 

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Może również bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może zawiadomić organ gminy, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia. Natomiast w przypadku znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

« powrót