Dzisiaj jest sobota, 15 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Maria, Napoleon, Stella

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne

Skorzystaj z bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych w systemie zaocznym w nowoczesnej Placówce Regionalnej w Biedrzychowicach.

 

Kursy Kwalifikacyjne w zawodach:

- Kucharz, kwalifikacje: T.6. Sporządzanie potraw i napojów - 4 semestry
- Kelner, kwalifikacje: T.9. Wykonywanie usług kelnerskich; T.10. Organizacja usług gastronomicznych - 4 semestry
- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, kwalifikacje: T.6. Sporządzanie potraw i napojów; T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - 5 semestrów
- Technik Technologii Żywności, kwalifikacje:T.4.Produkcja wyrobów cukierniczych - 4 semestry
- Technik Hotelarstwa, kwalifikacje: T.11. Planowanie i realizowanie usług w recepcji; T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - 4 semestry
- Rolnik, kwalifikacje: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej - 3 semestry


Rekrutacja trwa do 29.08.2014r.

Informacje w sprawie składania niezbędnych do rekrutacji dokumentów udziela sekretariat szkoły
tel. 75 722 15 70 wew. 31

 

Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych
Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.


Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

• osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
• osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Uwaga: w wybranych zawodach jest możliwość uzyskania tytułu zawodowego już po zasadniczej szkole zawodowej lub po gimnazjum (lub ośmioletniej szkole podstawowej) i uzupełnieniu wykształcenia o kko (kurs kompetencji ogólnych) na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: betoniarz-zbrojarz, cukiernik, elektromechanik, elektryk, fotograf, fryzjer, górnik eksploatacji podziemnej, kucharz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter konstrukcji budowlanych, monter mechatronik, monter-elektronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator obrabiarek skrawających, optyk-mechanik, piekarz, rolnik, sprzedawca, ślusarz, wędliniarz.

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.
  
Zawód: Rolnik 613003, Obszar R- Rolniczo-Leśny z ochroną środowiska

Kwalifikacje: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o R.6. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik agrobiznesu, a po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o R.16. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik rolnik.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Do zadań zawodowych rolnika należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Rolnik organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich.
Praca: gospodarstwa rolne. 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy w przemyśle rolnym

30

KPS - Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ - Organizacja małych zespołów

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo - leśnego z ochroną środowiska

 

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

30

Podstawy rolnictwa

40

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem

41

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Prowadzenie produkcji roślinnej

141

Prowadzenie produkcji zwierzęcej

141

Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

141

RAZEM:

644

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych, szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą

Zajęcia indywidualne: 20 godzin jazdy

« powrót