Dzisiaj jest czwartek, 6 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Sława, Jakub, Oktawian, Stefan, Wincenty

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Wójt Gminy Sulików zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert przeprowadzanego w ramach „Programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2016 roku”.

Działając na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Sulików zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach „Programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2016 roku”.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5 (decyduje data wpływu do Urzędu) lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików z dopiskiem "Zgłoszenie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert".

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:
1) reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, przy zachowaniu reguły określonej przepisami art. 15 ust. 2d i 2f ustawy,
2) przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.
Po przygotowaniu listy kandydatów na członków komisji konkursowych, właściwy merytorycznie pracownik Urzędu Gminy Sulików przedłoży ją do ostatecznej akceptacji Wójta.

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:
1. ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
2. zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

Potwierdzenie utworzenia składu komisji konkursowej odbędzie się poprzez przygotowanie stosownego zarządzenia, a także imienne zawiadomienie danej osoby - wybranej w skład komisji konkursowej.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 8 marca 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w załączniku

« powrót