Dzisiaj jest czwartek, 13 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Diana, Hipolit, Poncjan, Gertruda, Elwira, Radosław

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek dbania o środowisko naturalne przez właściwą gospodarkę odpadami i nieczystościami.

Obowiązek ten wynika także z unijnych przepisów i standardów, dlatego też Unia Europejska przeznacza sporo środków finansowych na prowadzenie bardziej ekologicznej gospodarki komunalnej i dbanie o środowisko.

W 2014 roku zakończyła się największa inwestycja w historii Gminy Sulików - kanalizacja części gminy, która kosztowała ponad 66,5 mln zł. Pozyskane na ten cel przez Spółkę SUPLAZ środki z funduszy unijnych muszą zostać prawidłowo rozliczone. Jednym z elementów tego rozliczenia jest przyłączenie się odpowiedniej ilości mieszkańców poszczególnych miejscowości objętych projektem do sieci kanalizacyjnej, co pozwoli uzyskać tzw. „efekt ekologiczny”. Informowanie mieszkańców gminy o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oddaniu jej do użytkowania Gmina Sulików rozpoczęła w maju 2014 roku. Informacja w tej sprawie zamieszczona została na stronie internetowej urzędu. Rozplakatowano także na tablicach ogłoszeń na terenie gminy obwieszczenie Wójta Gminy Sulików w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo przypomnienie o konieczności podłączenia nieruchomości zostało wysłane podatnikom Gminy Sulików, jako załącznik do wymiaru podatkowego.

Temat związany z kanalizacją podejmowany był wielokrotnie zarówno na sesjach Rady Gminy Sulików, jak i zebraniach wiejskich miejscowości objętych projektem. Po kampanii informacyjnej nadszedł czas na podjęcie konkretnych działań, zmierzających do dokonywania przyłączania się. Gmina Sulików rozpoczęła postępowania administracyjne prowadzące do wydania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej w stosunku do podłączenia, a dotychczas nie wywiązali się z tego obowiązku.

Z czego wynika obowiązek przyłączenia się i kto jemu podlega?

Podstawą do podjętych przez gminę działań jest art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który nakłada na mieszkańców obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Należy pamiętać, że obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej nie dotyczy tylko osób, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości. Dotyczy on również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

A jak się nie przyłączę?

W przypadku nie wykonania obowiązku wójt gminy zobowiązany będzie wydać decyzję nakazującą przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, a nie wykonanie tego obowiązku przez mieszkańca będzie skutkowało w pierwszej kolejności otrzymaniem upomnienia. Jeśli to nie przyniesie założonego skutku, kolejnym krokiem będzie wszczęcie postępowania egzekucyjnego nakładającego wielokrotną karę grzywny, w całości sięgającą maksymalnej kwoty nawet do 50.000 zł. Należy pamiętać, że przyłączanie się do kanalizacji jest w interesie mieszkańców całej naszej społeczności. Niemożność prawidłowego rozliczenia skutkować może bowiem zwrotem części pozyskanej dotacji. Nie zapominajmy, że te pieniądze pochodziłyby z naszych podatków, więc pośrednio „karę” za nie osiągnięcie efektu ekologicznego zapłaciłby każdy mieszkaniec gminy. Wójt Gminy Sulików składa podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy wywiązali się z obowiązku i przyłączyli się do sieci kanalizacyjnej, wspierając tym samym dbałość o środowisko.

« powrót