Dzisiaj jest piątek, 15 lutego 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Jowita, Faustyn, Zygfryd, Klaudia, Georgina, Arnold

Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Sulików

Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności człowieka. Zabytki są nie tylko materialnym śladem przeszłości, lecz także cennym elementem kultury, przyczyniającym się do kształtowania przyjaznego otoczenia człowieka.  

Obowiązkiem samorządu lokalnego jest ochrona zabytków, które znajdują się na terenie danej gminy. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami precyzuje zadania stojące przed organami administracji publicznej. Gminy mają dbać między innymi o zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie. Ponadto muszą zapobiegać zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków. Ustawa nakłada również na gminę obowiązek uwzględnienia zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. Temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków. Ewidencję w formie kart adresowych zabytków prowadzi Wójt Gminy. W ewidencji znajdą się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, obiekty znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków i inne wyznaczone przez wójta. Wszystkie prace związane z opracowaniem gminnej ewidencji zabytków są przeprowadzane w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
Wypełniając obowiązek nałożony przez wspomnianą ustawę, Gmina Sulików zawarła umowę na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków znajdujących się na terenie naszej gminy. Opracowanie przeprowadzane będzie do dnia 31 sierpnia 2016r. Obiekty, które podlegają weryfikacji będą fotografowane, w związku z czym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

« powrót