Dzisiaj jest niedziela, 9 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Roman, Ryszard, Romuald, Edyta, Klara

Absolutorium dla Wójta Gminy Sulików

W dniu 25 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików odbyła się sesja Rady Gminy Sulików, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.

Przed głosowaniem Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński przedstawił prezentację multimedialną z wykonania budżetu za 2015 rok. Dochody budżetowe za 2015 rok zostały zrealizowane w wysokości 21.971.574,60 zł co w stosunku do zaplanowanej wielkości wynosi 98,86%. Wydatki zrealizowano w kwocie 20.867.943,95 zł, co w stosunku do planu wynosi 96,34%, w tym wydatki bieżące w kwocie 19.893.424,07 zł, co stanowi 96,63% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 974.519,88 zł, co stanowi 90,81% planu. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2015 rok powstała nadwyżka w wysokości 1.103.630,65 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 565.000,00 zł.
W ubiegłym roku udało się zrealizować m. in.: zakończono modernizację oraz rozbudowę oświetlenia na terenie całej Gminy; w ramach projektu „rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”, utworzono ścieżkę edukacyjną na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przebudowano drogi w Małej Wsi Górnej oraz w Sulikowie. W ubiegłym roku dokończono także budowę ogrodzeń i rozbudowę alejek pieszych na cmentarzach komunalnych w Sulikowie i Radzimowie; budowę ciągu pieszo - jezdnego oraz pozostałych ścieżek wraz z zagospodarowaniem terenu. Zrealizowano zadania w ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie 265 217,93 zł na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.
Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików, informacją o stanie mienia Gminy Sulików oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
Po podjęciu uchwały Wójt złożył podziękowania pracownikom Urzędu Gminy Sulików, radnym, sołtysom, i kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy przyczynili się do właściwej realizacji budżetu. Szczególne słowa podziękowania Wójt skierował do Skarbnik Gminy Sulików Marii Maciaszek i Sekretarz Gminy Sulików Elżbiety Piotrowskiej, które otrzymały z rąk Wójta bukiety kwiatów.

« powrót