Dzisiaj jest czwartek, 9 lipca 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Lukrecja, Weronika, Zenon, Sylwia, Hieronim, Paloma

Wyprawka szkolna 2016

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach programu "Wyprawka szkolna" pomoc przysługuje ww. uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017:

  • do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum,
  • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych - dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, (przysługuje uczniom klas I-III szkoły podstawowej jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji).

II. Wartość pomocy:

Kwota

Grupa uczniów uprawniona do otrzymania danej kwoty

do kwoty

175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I -III szkoły podstawowej, którzy niekorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty

225 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty

770 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł

do kwoty

325 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty

770 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do kwoty

350 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty

607 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

III. Kryteria przyznawania pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do 09.09.2016 roku.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sulików (www.bip.sulikow.pl oraz www.sulikow.pl)

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

IV. Zwrot kosztów dofinansowania

Dyrektor szkoły, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) albo pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego (w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualna  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością intelektualna  w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także koszt zakupu materiałów edukacyjnych), po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w pkt. II. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Zwrot dofinansowania nastąpi z chwilą otrzymania przez gminę środków finansowych z budżetu państwa.

« powrót