Dzisiaj jest piątek, 7 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Sulików

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmienia się w Gminie Sulików system odbierania odpadów komunalnych. Odpady ze szkła, papieru i tworzyw sztucznych oraz odpady ulegające biodegradacji będą odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości czyli "u źródła" ich wytwarzania. 

Mieszkańcy budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych do siedmiu lokali oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, otrzymają worki na surowce wtórne oraz pojemniki na odpady biodegradowalne. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą selektywną zbiórkę, będzie realizowany z następującą częstotliwością:
- odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, gromadzone w workach - w zależności od czasu nagromadzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone gromadzone w pojemnikach na bioodpady - co dwa tygodnie,
- odpady posortownicze - co dwa tygodnie.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, odpady zbierane selektywnie będą umieszczać w tzw.”ludmerach”.

Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki, będzie realizowany co dwa tygodnie.

Z początkiem 2017 roku w Sulikowie przy ul. Pocztowej 7A zostanie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Mieszkańcy Gminy będą mogli dostarczać tam nieodpłatnie odpady zbierane w sposób selektywny. W PSZOK przyjmowane będą:

1.papier,
2.tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
3.szkło,
4.odpady zielone,
5.przeterminowane leki,
6.zużyte baterie i akumulatory,
7.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8.meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9.odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych,
10.zużyte opony,
11.chemikalia
12.zużyte igły i strzykawki.

Szczegóły funkcjonowania PSZOK zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Sulików www.sulikow.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych.

Dodatkowych informacji udziela - pracownik Urzędu Gminy Sulików: podinspektor ds. gospodarki komunalnej - Alicja Konarska tel. 75 77 87 288/289

« powrót