Dzisiaj jest wtorek, 7 lipca 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Benedykt, Cyryl, Metody, Estera, Kira, Rudolf

Powszechny Spis Rolny 2020

NABÓR KANDYDATA NA RACHMISTRZA TERENOWEGO-DOKUMENTY

Druk zgłoszenia wraz z załącznikami do pobrania ze strony:

http://bip.sulikow.pl/?id=9174

 

GMINNE BIURO SPISOWE DO PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 R. 

 

Zarządzenie Nr III.169.2020
Wójta Gminy Sulików
Gminnego Komisarza Spisowego
z dnia 08.06.2020 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Sulikowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2, art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59- 975 Sulików, zwane dalej \\\\\\\"GBS\\\\\\\", do wykonywania prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

§ 2.

W skład GBS wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Sulików, wykonujący prace spisowe:

1)    zastępca Gminnego Komisarza Spisowego - Elżbieta Piotrowska;

2)    koordynator - Marta Brzozowska;

3)    członkowie:

a)    Monika Załęcka;

b)    Małgorzata Wolanin;

c)     Mateusz Gurdziel.

§ 3.

  1. Do głównych zadań GBS należy:

1) zapewnienie w siedzibie gminy stanowiska komputerowego do przekazania danych w ramach samospisu internetowego;

2) zorganizowanie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych;

3) współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym we Wrocławiu, zwanym dalej \\\\\\\"WBS\\\\\\\", przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych oraz przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego ich wiedzę i przygotowanie;

4) monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i przekazywanie wyników monitorowania Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego we Wrocławiu;

5) przekazywanie do WBS meldunków dotyczących realizacji spisu rolnego na terenie gminy.

  1. Szczegółowy zakres zadań GBS wraz z harmonogramem prac zawiera Instrukcja organizacyjna do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

§ 4.

Obsługę prac Biura zapewnia Urząd Gminy Sulików.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński


 

PROCEDURA NABORU KANYDATÓW NA RACHMISTRZÓW DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 ROKU

1.  Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.  Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

7. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020
i złożył stosowne oświadczenie.

8. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji
e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

10. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

11. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się - zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).

12. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning  - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.

13. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

14. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.

15.  Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

16. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
a. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
b. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

17. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

18. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte  po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

Koordynator prac spisowych Marta Brzozowska (email: marta.brzozowska@sulikow.pl, tel. 75 77 87 288/289)
Więcej o Spisie Rolnym 2020 na stronie https://spisrolny.gov.pl

 \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"

 


 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

\"\\"\\\\"\\\\"\\"\"

 

Od 1 września br. na terenie całej Polski przeprowadzany będzie Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji o spisie znajdziesz tutaj

Od 15 czerwca do 8 lipca br. trwa nabór na rachmistrza spisowego. Jeśli jesteś zainteresowany, a taka rola zdarza się raz na dziesięć lat, zgłoś się do własnego urzędu gminy.