Dzisiaj jest czwartek, 27 stycznia 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Dobór środków ochrony indywidualnej

Problem ochrony zdrowia człowieka przy  pracach spawalniczych jest nierozerwalnie związany z rozwojem technologii  spawalniczych, doskonaleniem materiałów konstrukcyjnych oraz powszechnym  stosowaniem spawania w różnych gałęziach przemysłu.

Stanowisko  pracy spawacza wiąże się z wieloma różnorodnymi zagrożeniami. Występuje na nim zagrożenie działaniem płomienia, rozprysków stopionych metali, promieniowaniem nadfioletowym od łuku  spawalniczego, promieniowaniem elektromagnetycznym, emisja pyłów i gazów oraz  porażenie prądem elektrycznym.

Z uwagi na występujące zagrożenia  niezbędne jest adekwatne zabezpieczenie spawaczy. W tym celu powinni oni  stosować:

-  środki ochrony oczu i twarzy,

-  odzież  ochronną, rękawice  i obuwie ochronne,

-  sprzęt  ochrony układu oddechowego.

Odzież  ochronna dla spawaczy jako środek ochrony indywidualnej kategorii II musi  spełniać określone wymagania i być certyfikowana w procesie oceny typu WE na  zgodność z Dyrektywą  89/686EWG [9].

Zagrożenia występujące podczas prac spawalniczych

Spawacze narażeni są  na olśnienia, oparzenia, porażenia prądem, pożary oraz zatrucia (niejednokrotnie  zanieczyszczenia przekraczają kilkakrotnie dopuszczalne stężenia). Dość często mają miejsce poparzenia gorącymi odpryskami metalu  wpadającymi do butów, pod ubranie ochronne, szczególnie w przestrzeń rękawów i  w obrębie kołnierza. Do tego dochodzą zagrożenia zawodowymi schorzeniami skóry, oczu i płuc.

Do najpoważniejszych  zagrożeń zdrowia przy procesach spawalniczych należą:

Czynniki gorące     

Promieniowanie łuku  

Emisja pyłu i gazów 

Hałas

Substancje  kancerogenne                               

Pole elektromagnetyczne

Norma PN-EN ISO 11611:2009 „Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych” określa szczegółowe wymagania odzieży ochronnej do stosowania podczas  spawania i w procesach pokrewnych.

Ten  rodzaj odzieży ochronnej przeznaczony jest do ochrony przed działaniem  rozprysków małych kropli stopionego metalu, iskier powstających podczas szlifowania metali, przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem i  promieniowaniem cieplnym od łuku elektrycznego. Minimalizuje też możliwość  porażenia prądem elektrycznym przy przypadkowym, krótkotrwałym kontakcie  z przewodami elektrycznymi pod napięciem w przybliżeniu do 100 V prądu  stałego w normalnych warunkach spawania.

W normie tej podane są wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla odzieży ochronnej,  tj.:

-  ubrań  (kurtki / bluzy skompletowane ze spodniami do pasa lub typu ogrodniczki”),

-  kombinezonów,

-  fartuchów,

-  kapturów  oraz kapturów z ochraniaczami barków,

-  rękawów,

-  ochraniaczy  stóp (getry).

Odzież ochronna dla spawaczy konstruowana jest głównie z tkanin (rzadko z dzianin) trudnopalnych,  bawełnianych, impregnowanych niepalnie lub z włókien aramidowych oraz ze skór  naturalnych wyprawianych uniepalniająco.  Określono dwie klasy odzieży ze ściśle sprecyzowanymi wymaganiami  skuteczności, tj. klasę 1 odpowiadającą niższemu poziomowi i klasę 2  odpowiadającą wyższemu poziomowi.

Klasa 1 odzież ma stanowić  ochronę przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami  powodującymi niewielkie oddziaływania rozprysków stopionych metali i  promieniowania cieplnego.

Klasa 2 odzież ma stanowić  ochronę przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodującymi  znaczne oddziaływanie czynników gorących.

Prace spawalnicze mogą być prowadzone na otwartej przestrzeni i w pomieszczeniach zamkniętych. Pomieszczenia spawalni mogą być zlokalizowane tylko w budynkach o konstrukcji niepalnej, powinny być oddzielone od innych pomieszczeń budynku i mieć wysokość co najmniej 3,75 m.

ROLNIKU DBAJ O ZDROWIE PODCZAS PRAC SPAWALNICZYCH I PAMIĘTAJ O PRZESTRZEGANIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRACY.

 

Opracowała:

Specjalista Anna Cycyk

korzystając ze strony internetowej

https://www.ciop.pl

 

« powrót