Dzisiaj jest sobota, 10 grudnia 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Julia, Daniela, Bogdan, Bohdan, Judyta, Grzegorz

Wójt Gminy Sulików ogłosza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody

Szczegóły naboru poniżej.

✅️I.Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5; 59-975 Sulików
✅️II. Stanowisko urzędnicze: do spraw ochrony przyrody
✅️III. Wymagania niezbędne:
➡️1. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe ( ochrona środowiska lub pokrewne )
➡️2. obywatelstwo polskie,
➡️3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
➡️4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
➡️5. nieposzlakowana opinia,
➡️6. znajomość zagadnień związanych z przepisami:
➡️a. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
➡️b. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
➡️c. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt,
➡️d. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
➡️e. ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego,
➡️f. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
➡️7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym do spraw ochrony przyrody,
➡️8. biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer),
✅️IV. Wymagania dodatkowe:
➡️1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
➡️2. umiejętność redagowania pism urzędowych,
➡️3. odpowiedzialność,
➡️4. samodzielność i kreatywność,
➡️5. umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
➡️6. zdolność skutecznego komunikowania się,
➡️7. zdolność analitycznego myślenia,
➡️8. odporność na stres,
➡️9. dyspozycyjność.
✅️V. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:
Do zadań pracownika na stanowisku ds. ochrony przyrody należy w szczególności:
????1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym przygotowywanie
decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat i kar za usuwanie drzew
i krzewów.
????2. Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków, w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji.
????3. Realizacja zadań z zakresu hodowli i chowu zwierząt gospodarskich i domowych, w tym:
1) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras agresywnych,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
3) realizacja zadań gminy z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
4. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki łowieckiej.
✅️VI. Informacja o warunkach pracy:
1. pełny wymiar czasu pracy,
2. zatrudnienie na umowę o pracę,
3. miejsce pracy - Urząd Gminy Sulików,
4. praca przy komputerze.
✅️VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sulików, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.
✅️VIII.Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
➡️1. życiorys zawodowy /CV/ - odręcznie podpisany,
➡️2. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
➡️3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
( do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sulików)
➡️4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
➡️5. kserokopie świadectw pracy,
➡️6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
➡️7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
➡️8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
➡️9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
➡️10. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sulikowie,
➡️11. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
➡️12. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
✅️IX.Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików, pocztą elektroniczną na adres ug@sulikow.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Sulików ul. Dworcowa 5; 59-975 Sulików z adnotacją: „ Nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody ” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5; 59-975 Sulików lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1️⃣0️⃣ lutego 2022 r.‼️
‼️Aplikacje, które wpłyną do Urzędu ( liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd ) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.‼️
✅️X. Informacje dodatkowe:
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu ( 75) 77 87 288/289 .
???? Dokument aplikacyjny CV oraz list motywacyjny powinien być podpisany i opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w Związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.
???? O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
???? Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną odesłane na adres nadawcy.
???? Dokumenty osoby, która zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną dołączone do jej akt osobowych.
- Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na BIP i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sulików.
« powrót