Dzisiaj jest poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Cyprian, Dominik, Emilian, Iza, Rajmund, Seweryn

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji

rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego.

Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1359), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnianą lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Obowiązki opiekuna prawnego:

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznany. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającej pod opieką oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

· posiadać obywatelstwo polskie,

· mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

· korzystać z pełni praw publicznych,

· być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego

· nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,

· mieć nieposzlakowaną opinię.

Opiekunem lub Kuratorem nie może być osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba nie może być skazana za przestępstwo przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działania związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz opuszczenia określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego

2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie z dopiskiem "Kandydat na opiekuna prawnego" w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie przewiduje możliwość rozmowy wstępnej z kandydatem na opiekuna.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie wystosuje pisemną informację o umieszczeniu kandydatów na opiekuna prawnego lub kuratora.

« powrót