Dzisiaj jest sobota, 10 grudnia 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Julia, Daniela, Bogdan, Bohdan, Judyta, Grzegorz

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Bierna, Mikułowa, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Górne, Sulików, Wrociszów Górny - etap I

W dniach od 15 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, odbywa się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Bierna, Mikułowa, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Górne, Sulików, Wrociszów Górny - etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul Dworcowa 5, 59-975 Sulików  w pok. nr 107 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul Dworcowa 5, 59-975 Sulików, w sali konferencyjnej (pok. nr 303) o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików,, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2022 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) na adres e-mail ug@sulikow.pl lub

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) lub

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Więcej wraz z załącznikami pod:

http://bip.sulikow.pl/?id=10386

 

 

« powrót