Dzisiaj jest sobota, 23 września 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Tekla, Bogusław, Linus, Liwiusz

Nabór na wolne stanowisko pracy w GOPS w Sulikowie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko urzędnicze: ds. świadczeń i administracjiw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2023 r.

1. I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- korzystanie w pełni z praw publicznych,

- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietów biurowych oraz poczty elektronicznej,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

- preferowane wykształcenie wyższe,

- samodzielność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,

- odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy,

- biegła obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,

- umiejętność pracy w zespole oraz budowania prawidłowych relacji ze współpracownikami,

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- doświadczenie w pracy biurowej,

- umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

- mile widziana znajomość zagadnień związanych z przepisami: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego,

II.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- obsługa interesantów, udzielanie kompleksowych informacji na temat pozyskania świadczeń realizowanych przez dział świadczeń  rodzinnych i alimentacyjnych tutejszego ośrodka;

- organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno-biurowej działu świadczeń, w tym tworzenie rejestrów, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji o pracy działu i realizowanych świadczeniach oraz obsługa połączeń telefonicznych;

- obsługa oprogramowań stosowanych w dziale;

- udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń realizowanych przez dział;

- sporządzanie zaświadczeń;

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń;

- pomoc przy sporządzaniu list wypłacanych świadczeń;

- pomoc przy sporządzaniu analiz i sprawozdawczości;

- wsparcie pracownika działu świadczeń w prowadzeniu postępowania w zakresie nienależnie pobranych świadczeń;

- prowadzenie spraw w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

- organizowanie pracy na stanowisku pracy w sposób zapewniający  kompetentną i sprawną obsługę interesantów;

- współpraca z organami administracji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych;

- współpraca  z innymi instytucjami i pracownikami oraz udzielanie fachowej pomocy;

- współpraca z komórkami organizacyjnymi jednostki, w tym z  działem finansowym;

- przyjmowanie, opisywanie i przygotowanie dokumentów do księgowania;

- wsparcie zespołu księgowości we wszystkich pozostałych zadaniach;

- przygotowywanie określonych, ocen, analiz, informacji i sprawozdań według potrzeb pracodawcy;

- samokontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa załatwianych spraw i realizowanych zadań.

1. Warunki pracy na stanowisku:

- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

- praca w równoważnym systemie czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy, w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

- zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem,

- osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

- miejsce pracy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie, ul. Pocztowa 7a.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1.Dokumenty:

- kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie),

- list motywacyjny- odręcznie podpisany,

- życiorys (CV)- odręcznie podpisany,

- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),

- kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

2. Oświadczenia

- oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781).”

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 23.01.2023r.  do godz. 14.00 w pok. 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń i administracji” lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 7a, 59-975 Sulików.

W przypadku przesyłania dokumentów za datę wpływu uznaje się datę wpływu do Ośrodka. Dokumenty aplikacyjne nie objęte ogłoszeniem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

- Dokumenty składane w formie kserokopii winny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem kandydata,

- Kserokopie dokumentów złożone przez kandydata, który w wyniku przeprowadzonego naboru został zatrudniony na stanowisku urzędniczym zostaną dołączone do jego akt osobowych;

- W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%,

- szczegółowych informacji udziela Zastępca Dyrektora Ośrodka tel. 75 7787330.

I etap naboru  - wstępna  rekrutacja  kandydatów.

- Analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych wymienionych w pkt III. 1 i 2 ogłoszenia o naborze,

- Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie kolejnego etapu naboru,

II etap naboru - rekrutacja   końcowa  kandydatów.

- Test kwalifikacyjny lub /i rozmowa kwalifikacyjna podczas, której sprawdzona będzie wiedza  kandydatów  na temat aktów prawnych: znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia PE Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym,

- Dokumenty złożone przez kandydata, który w wyniku przeprowadzonego naboru został zatrudniony na stanowisku urzędniczym zostaną dołączone do jego akt osobowych,

- Dyrektor GOPS w Sulikowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny,

- Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych - zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,

- Wszystkie dokumenty należy składać w języku polskim.

 

z up. Dyrektora Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sulikowie

(-) Ewa Brodziak

« powrót