Dzisiaj jest środa, 29 marca 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Wiktoryn, Wiktoryna, Helmut, Eustachy, Zenon

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 
Wymiar zatrudnienia: pełny etat
 
Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2023 r.
 
1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
• do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
• osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
• osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.,
• osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku.
5) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
• ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
• dobra znajomość obsługi komputera,
• obsługa Systemu Informatycznego HELIOS,
• umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
• komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista,
• prawo jazdy kat. B, posiadanie własnego samochodu,
• doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• praca socjalna,
• dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, przeprowadzanie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
• pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
• inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
• współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
• prace administracyjne i biurowe.
 
4. Warunki pracy na stanowisku:
• miejsce pracy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie, ul. Pocztowa 7a,
• pełny etat, umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia,
• praca wykonywana jest w siedzibie Ośrodka oraz w środowisku na terenie Gminy Sulików,
• praca w środowisku w zmiennych warunkach atmosferycznych,
• praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
• brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 
5. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• dokumenty poświadczające wykształcenie,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
 
6. Oświadczenia:
• oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 8 marca 2023 r. w pokoju nr 2 w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek w godz. 7.30 - 16.00, piątek 7.30 - 14.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie ul. Pocztowa 7a, 59-975 Sulików.
 
W przypadku przesyłania dokumentów za datę wpływu uznaje się datę wpływu do Ośrodka. Dokumenty aplikacyjne nie objęte ogłoszeniem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacje dodatkowe:
• dokumenty składane w formie kserokopii winny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem kandydata,
• kserokopie dokumentów złożone przez kandydata, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
• szczegółowych informacji udziela Zastępca Dyrektora Ośrodka tel. 75 77 87 330.
 
 
W.z Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie
(-) Ewa Brodziak
« powrót