Dzisiaj jest środa, 29 marca 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Wiktoryn, Wiktoryna, Helmut, Eustachy, Zenon

Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych w Gminie Sulików

Urząd Gminy Sulików informuje, że rozpoczęły się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych.

Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i tym samym wyższe stawki opłat za odpady dla gospodarstw domowych. Ponadto gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, których wysokość rośnie z roku na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów na gminy będą nakładane wysokie kary finansowe, które wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa.

Urzędnicy oprócz weryfikacji prawidłowości segregacji śmieci sprawdzą także, czy właściciele działalności gospodarczych nie „podrzucają” ich do prywatnych kontenerów oraz czy właściciele nieruchomości zamieszkałych spełnili obowiązek złożenia w urzędzie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stwierdzenie w toku kontroli faktu stosowania niepełnej segregacji lub niesegregowania odpadów skutkować będzie wszczęciem postępowania w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji zwiększającej opłatę tj. wprowadzenia
opłaty podwyższonej przyjętej uchwałą Rady Gminy Sulików, a pojemniki zostaną oznaczone specjalną naklejką, koloru żółtego - „NIEPRAWIŁOWA SEGREGACJA”. W sytuacji stwierdzenia, iż właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o kompostowaniu bioodpadów, wystawił bioodpady do odbioru przez firmę odbierającą odpady, wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z ulgi na okres 6 miesięcy

Dla przypomnienia - poradnik selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

« powrót