Dzisiaj jest środa, 29 marca 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Wiktoryn, Wiktoryna, Helmut, Eustachy, Zenon

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 2023 r.

Informuję, że przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) nakładają na wójta obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Opłacie  podlegają osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne,  w tym nieposiadające osobowości prawnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne).

Zgodnie z art. 270 ust. 7 i 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r.    w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1. Bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2. Z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a)    do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b)    od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c)    powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne,  podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, wójtowi gminy w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie  należy przesłać na adres: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików  lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta urzędu.

Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację z naliczeniem opłaty.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 75 77 87 288.

 

« powrót