Dzisiaj jest czwartek, 30 listopada 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Maura, Andrzej, Justyna, Justyn, Konstanty, Ondraszek, Maura

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatycznych

Wójt Gminy Sulików ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw informatycznych.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Sulikowie ul. Dworcowa 5; 59-975 Sulików

II. Stanowisko urzędnicze:  do spraw informatycznych

III. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. udokumentowane  minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy administrowaniu lub obsłudze sieci i systemów informatycznych,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość przepisów:
  a) ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
  b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  c) ustawy prawo zamówień publicznych,

        8.  znajomość zagadnień związanych z :
        a) pracą komputerów w środowisku Active Directory i urządzeń peryferyjnych,
        b) serwerową infrastrukturą sprzętową i infrastrukturą towarzyszącą,
        c) wirtualizacją środowiska IT (opartą o rozwiązania VMware oraz Hyper-V),
        d) pracą sieci LAN, WAN i protokołu TCP/IP,
        e) obsługą techniczną sieci telefonicznych oraz LAN,
        f) oprogramowaniem finansowo-księgowym,
        g) systemami elektronicznego obiegów dokumentów,
        h) systemami informacji publicznej,

        9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym ds. informatycznych ;

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 2. predyspozycje osobowościowe: 
 • odpowiedzialność,
 • samodzielność,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
 • zdolność  skutecznego komunikowania się,
 • zdolność analitycznego myślenia,  
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność.

V. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

Do zadań pracownika na stanowisku ds. informatycznych należy w szczególności:

 1. Administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Gminy Sulików oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych oraz teleinformatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN.
 2. Zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego Urzędu Gminy Sulików.
 3. Wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w Urzędzie Gminy Sulików.
 4. Usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w Urzędzie Gminy Sulików.
 5. Nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami peryferyjnymi będącymi w posiadaniu Urzędu Gminy Sulików.
 6. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystywania sprzętu komputerowego zainstalowanego w Urzędzie Gminy Sulików.
 7. Udzielanie pracownikom wszelkiej pomocy związanej z pracą ze sprzętem  i oprogramowaniem komputerowym.
 8. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych. Pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu w zakresie Systemów Rejestrów Państwowych.
 9. Opieka, nad stroną internetową Gminy oraz nad stroną Biuletynu Informacji Publicznej Gminy poprzez bieżącą ich konserwację.
 10. Zabezpieczenie treści informacji i dokumentów udostępnionych poprzez portal internetowy i  BIP.
 11. Realizacja zadań wynikających z wdrożeniem podpisu elektronicznego.
 12. Koordynacja i organizacja systemów informatycznych związanych z wyborami, referendami i konsultacjami społecznymi.
 13. Nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwego zabezpieczania danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.).
 14. Pełnienie funkcji administratora systemu informatycznego.
 15. Pełnienie nadzoru nad systemem elektronicznej obsługi Rady Gminy Sulików oraz konserwacja sprzętu do obsługi e-sesji.

VI. Informacja o warunkach pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie - umowa o pracę,
 3. miejsce pracy -  Urząd Gminy Sulików,
 4. praca przy komputerze.

 VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

​W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sulików, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

VIII. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. życiorys zawodowy /CV/ - odręcznie podpisany,
 2. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

( do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sulików)

 1. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 2. kserokopie świadectw pracy,
 3. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział  w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sulikowie,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście  w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików, pocztą elektroniczną na adres ug@sulikow.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Sulików ul. Dworcowa 5; 59-975 Sulików z adnotacją: „ Nabór na stanowisko urzędnicze ds. informatycznych” w terminie do dnia   30 marca 2023r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu ( liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd ) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

 X. Informacje dodatkowe:

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod  nr telefonu ( 75) 77 87 288/289 .

- Dokument aplikacyjny CV oraz list motywacyjny powinien być podpisany i opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1781)”.

- O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

- Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną odesłane na  adres nadawcy.

- Dokumenty  osoby, która zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyjnym  zostaną dołączone do jej akt osobowych.

- Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na BIP i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sulików.

- Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

« powrót