Dzisiaj jest sobota, 23 września 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Tekla, Bogusław, Linus, Liwiusz

Nabór wniosków w związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków

W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ogłoszeniem BGK z dnia 26.07.2023r. nr 3/2023 oraz Uchwały nr XLVII/382/23 Rady Gminy Sulików z dnia 27 lutego 2023r., Wójt Gminy Sulików ogłasza II nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu gminy Sulików.

1. Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do w/w rejestrów.

3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

4. Wartość wnioskowanego dofinansowania musi mieścić w ramach jednego z trzech dostępnych limitów:

- do 150 tys. zł

- do 500 tys. zł

- do 3,5 mln zł.

5. Wysokość dofinansowania wynosi do 98 proc. wartości zadania inwestycyjnego, które zostanie wypłacone po zakończeniu realizacji zadania.

6. Wnioskodawca musi zapewnić minimalnie 2 proc. wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego wnioskodawcy, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie z Programu, wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania inwestycyjnego.

7. Gmina może złożyć maksymalnie 10 wniosków. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, której dokona Komisja Oceniająca powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Sulików. Wnioskodawcom przysługuje jednorazowa możliwość uzupełnienia/korekty wniosku. Komisja rozpatrzy i oceni złożone wnioski zgodnie z kryteriami określonymi w  Uchwale nr XLVII/382/23 Rady Gminy Sulików z dnia 27 lutego 2023r.W przypadku wpływu większej ilości wniosków o których mowa w ust. 1, lub wniosków które uzyskały identyczną ocenę Komisji Oceniającej o zakwalifikowaniu wniosku do Programu Polski Ład decyduje data i godzina złożenia wniosku. Komisja Oceniająca zarekomenduje Wójtowi Gminy Sulików wnioski do złożenia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

8. Pomoc będzie udzielana pod warunkiem otrzymania dofinansowania na konkretne inwestycje przez Gminę Sulików. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Sulików podpisze umowy określające zasady udzielenia dotacji tylko z podmiotami, których wnioski otrzymały dofinansowanie. Pozostałe podmioty zostaną pisemnie poinformowane o decyzji odmownej.

9. Wniosek należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik do Uchwały XLVII/382/23 Rady Gminy Sulików z dnia 27 lutego 2023r. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

2) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, jeżeli zabytek jest wpisany do rejestru zabytków,

3) kosztorys lub wycenę przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

10. Wniosek z pkt 9 należy złożyć w okresie od dnia 31 lipca 2023 r.  do dnia 8 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59 - 975 Sulików. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

11. Rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu.

12. Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w przypadku gdy wniosek jest niekompletny lub nie zostały załączone dokumenty określone w punkcie 9 - w terminie do 2 dni od dnia powiadomienia z zaznaczeniem, że ostateczny termin składania wniosków przez Gminę do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków upływa 16 sierpnia 2023 r. W celu usprawnienia procesu poprawy/uzupełnienia wniosku zaleca się w pkt. A.1. formularza wniosku wskazanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

13. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski niespełniające wymogów niniejszej uchwały pozostawia się bez rozpoznania bez wzywania do ich poprawy lub uzupełnienia. Wnioski niekompletne pod względem formalnym lub merytorycznym, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia braków, pozostaną bez rozpoznania.

14. Wójt Gminy Sulików zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/

« powrót