Dzisiaj jest czwartek, 30 listopada 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Maura, Andrzej, Justyna, Justyn, Konstanty, Ondraszek, Maura

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sulików - etap I

W dniach od 20 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sulików - etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul Dworcowa 5, 59-975 Sulików  w pok. nr 107 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 9 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul Dworcowa 5, 59-975 Sulików, w sali konferencyjnej (pok. nr 303) o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Sulików w formie papierowej na adres: ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików lub w formie elektronicznej: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP albo na adres poczty elektronicznej: ug@sulikow.pl (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sulików.

Treść obwieszczenia dostępna jest pod:

http://bip.sulikow.pl/zalaczniki/10897/SKM_C3320i23101208290_12-10-2023_09-38-19.pdf

Dokumentacja planistyczna dostępna jest pod:

https://bip.sulikow.pl/?id=10911
 

 

« powrót