Dzisiaj jest piątek, 27 maja 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Augustyn, Julian, Jan, Juliusz, Magdalena, Amanda

Wyprawka szkolna 2011

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom, rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, 

w klasie III gimnazjum a także uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

II. WARTOŚĆ POMOCY.

• do 180 zł - dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do klasy I-III szkoły podstawowej,
• do 325 zł - dla ucznia klasy III gimnazjum oraz dla ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do klasy I-III gimnazjum, 
• do 210 zł - dla ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do klasy IV-VI szkoły podstawowej. 

III. KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY.

• pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 351 zł netto miesięcznie (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), 
• pomoc jest udzielana uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych i gimnazjum,
• pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowej . 

WNIOSEK SKŁADA SIĘ DO DYREKTORA SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZEŃ BĘDZIE UCZĘSZCZAŁ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W TERMINIE DO 12.08.2011 r. Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sulików(www.bip.sulikow.pl) 

IV. ZWROT KOSZTÓW DOFINANSOWANIA.

Dyrektor szkoły, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w pkt. I. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. 

Zwrot dofinansowania nastąpi w momencie otrzymania przez gminę środków finansowych z budżetu państwa.

« powrót