Dzisiaj jest czwartek, 2 grudnia 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Balbina, Bibianna, Paulina, Aurelia, Piotr

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Sulików

9 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików odbyła się IX sesja Rady Gminy Sulików, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulików Robertowi Starzyńskiemu.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sulików na posiedzeniu w dniu 21 maja br. po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2014 rok i zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na temat wykonania budżetu, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i jednogłośnie wnioskowała o udzielenia absolutorium. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików zostało pozytywnie zaopiniowane również przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików, informacją o stanie mienia Gminy Sulików oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.

Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, Wójt Gminy Sulików złożył podziękowania pracownikom Urzędu Gminy Sulików, radnym, sołtysom, i kierownikom jednostek organizacyjnych, bez pomocy których nie byłaby możliwa właściwa realizacja budżetu. Szczególne słowa podziękowania Wójt Gminy skierował do Skarbnik Gminy Sulików Marii Maciaszek i Sekretarz Gminy Sulików - Elżbiety Piotrowskiej.

Dochody budżetowe za 2014 rok zostały zrealizowane w wysokości 21.910.594,90 zł co w stosunku do zaplanowanej wielkości wnosi 98,93%. Wydatki zrealizowano w kwocie 23.549.512,14, co w stosunku do planu wynosi 98,47%, w tym wydatki bieżące w kwocie 19.541.938,31 zł, co stanowi 98,32% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 4.007.573,83 zł, co stanowi 99,20% planu.

« powrót