Dzisiaj jest niedziela, 28 listopada 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Prace nad strategią rozwoju Gminy Sulików

Podjęcie prac nad strategią rozwoju stanowi najczęściej pierwszy, często kluczowy etap skutecznego zarządzania każdą organizacją.

W miesiącu marcu rozpoczął się proces przygotowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Sulików na lata 2015-2025. Budowanie strategii zgodnie ze obowiązującymi standardami będzie prowadzone poprzez realizację serii spotkań roboczych realizowanych z liderami różnych środowisk społecznych gminy. Strategia ta stanie się podstawowym dokumentem definiującym działania samorządu Gminy Sulików na najbliższe 10 lat. W dwukrotnie zorganizowanych warsztatach udział wzięli radni i urzędnicy, instytucje publiczne, przewodniczący rad sołeckich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, organizacje społeczne, przedsiębiorcy oraz sami mieszkańcy. Całość prac koordynuje Pan Przemysław Wojcieszak - doświadczony specjalista w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 14 maja br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Warsztaty poświęcone były określeniu mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w ramach tzw. analizy SWOT.

Po przeprowadzeniu serii spotkań roboczych, oraz analiz ekspert na podstawie zebranych informacji opracuje dokument w wersji wstępnej. Proces  ten będzie realizowany przez kilka miesięcy i wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy będą mogli w nim uczestniczyć. Po uzyskaniu opinii i uwag ze strony radnych oraz przedstawicieli zainteresowanych środowisk gminy, zostanie przygotowana końcowa wersja strategii. W dalszej kolejności skierowana zostanie prośba do odpowiednich organów o wydanie  opinii w sprawie konieczności i ewentualnego zakresu i stopnia szczegółowości przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu. W takiej formie dokument poddany zostanie konsultacjom społecznym. Ostateczna wersja Strategii Rozwoju Gminy Sulików po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zostanie przedłożona Radzie Gminy Sulików do akceptacji poprzez przyjęcie stosownej uchwały.

Po przyjęciu uchwały strategia będzie stanowiła dokument planistyczny gminy i będzie wykorzystywana przy staraniach o uzyskanie funduszy europejskich zarówno przez Gminę Sulików, jak i organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz inne podmioty z terenu gminy.

« powrót