Dzisiaj jest niedziela, 25 września 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

Program czyste powietrze

Program Czyste Powietrze od 25 stycznia 2022 dotacja nawet do 69 tys. zł

Więcej informacji pod:

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_2011,program-czyste-powietrze-od-25-stycznia-2022-dotacja-nawet-do-69-tys-zl


 

Nowości w programie „Czyste Powietrze” planowane na 2022 r.

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje - to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”.

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r.

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

-  Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia - do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);

-  Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności - ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;

-  Intensywność dofinansowania - do 90% kosztów kwalifikowanych;

-  Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia - do 69 tys. zł;

-  Liczba transz rozliczeń - do pięciu;

-  Okres realizacji przedsięwzięcia - do 36 miesięcy.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców

Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Proste zasady dla wszystkich

Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

 

Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:

-  Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;

-  Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;

-  Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;

-  Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Szczegóły już w styczniu

Zmiany do programu „Czyste Powietrze” zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte 17.12.2021 r. przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienioną wersją załączonego programu „Czyste Powietrze” wraz z załącznikami dostępnego pod:

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_954,czyste-powietrze

 


 

„Czyste Powietrze”. Wymień stary piec na nowoczesne źródła ogrzewania

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie działa punkt konsultacyjno - informacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. W punkcie mieszkańcy zainteresowani m.in. dotacją do wymiany starego pieca na nowe, ekologiczne źródła ciepła mogą skorzystać z pomocy doradcy energetycznego.

Punkt konsultacyjny czynny jest w każdą środę w godzinach od 09.00 - 17.00. Jego siedziba znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.

Kontakt telefoniczny dla interesantów w sprawie programu „Czyste Powietrze” w każdy czwartek od godziny 9.00-17.00 pod numerem telefonu: 784 737 516

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:

- udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

- wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,

- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Kto może skorzystać z dotacji?

Osoba fizyczna, która:

- jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

- ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł - wtedy może starać się o podstawowe dofinansowanie lub ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

- 1564 zł - jeżeli mieszka z kimś,

- 2189 zł - jeżeli mieszka sama.

Więcej informacji na temat programu rządowego https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 


 

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” w Gminie Sulików

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Sulików został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Uruchomiony Punktu ma na celu ułatwienie mieszkańcom gminy Sulików aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Sulików.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest w Urzędzie Gminy Sulików, codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:30 do 14:30.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne mające na celu zmniejszenie zagrożenia zarażeniem się wirusem Covid-19, zaleca się kontakt telefoniczny pod numerem: 75 77 87 288.

Zachęcamy do kontaktu i korzystania ze wsparcia Punktu.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

25.06.2021 r.


 

INFORMACJA WFOŚIGW

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Poniższy link należy skopiować i wkleić do przeglądarki internetowej:

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie


PORTAL BENEFICJENTA


W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się:

Poniższy link należy skopiować i wkleić do przeglądarki internetowej:

https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu