odpady.sulikow.pl

gospodarka odpadami

Akty prawne

USTAWY

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701)


ROZPORZĄDZENIA

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299);

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., Nr 122);

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.07.2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 poz. 1627);

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r. w sprawie poziomów składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 poz. 2412);

UCHWAŁY

1. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SULIKÓW
- Uchwała nr XXII/183/16 z dnia 31.10.2016 r.


2. PRZYJĘCIA OBOWIĄZKU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SULIKÓW, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
- Uchwała nr XXVIII/203/12 z dnia 29 listopada 2012 r.


3. TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- Uchwała nr XIX/149/16 z dnia 29.06.2016 r.

4. SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SULIKÓW I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW
- Uchwała nr III/21/18 z dnia 28.12.2018 r.

5. WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ STAWKI TEJ OPŁATY I STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK
- Uchwała nr III/21/18 z 28.12.2018 r.

6. W SPRAWIE WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA OBSZARZE GMINY SULIKÓW
- Uchwała nr V/41/19 z dnia 26 marca 2019 r.
- Uchwała nr IX/63/15 z 09.06.2016 r.

7. W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
- Uchwała nr XXIII/168/12 z 28.06.2012 r.

Powrót na stronę główną